150 ชื่อจริงลูกสาวตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกสาวตัว น กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 75 ชื่อลูกสาวที่ขึ้นต้น 

 2084 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกสาวตัว น กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 75 ชื่อลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยตัว น ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ มาให้ได้ดูกันค่ะ เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังมองหาชื่อให้ลูกอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรดี ทางเราเลยเอาชื่องจริงลูกสาวตัว น มาให้เป็นตัวเลือกในการเอาไปตั้งชื่อลูกกันค่ะ จะมีอันไหนดี ๆ ถูกใจ ๆ คุณพ่อคุณแม่บ้างมาดูกันเลยค่ะ

ชื่อจริงลูกชายตัว ต


ชื่อจริงลูกสาวตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก

ชื่อคำอ่านความหมาย
นรินทร์ฤทธิ์นะ-ริน-ริดผู้เป็นใหญ่มีอำนาจ
นรินทร์สินีนะ-ริน-สิ-นีหญิงสาวผู้เป็นใหญ่
นรินทร์สิรีนะ-ริน-สิ-รีผู้เป็นใหญ่และมีความเจริญ
นรินทร์โชตินะ-ริน-โชดผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
นริศนะ-ริดคนที่เป็นใหญ่
นริศตานะ-ริด-ตาผู้เป็นใหญ่
นริศรนะ-ริด-สอนผู้เป็นใหญ่
นริศร์ชานะ-ริด-ชาผู้เกิดมาอยู่เหนือคน
นริศร์ดนย์นะ-ริด-ดนลูกชายผู้เป็นใหญ่
นริศร์ธรนะ-ริด-ทอนผู้ดำรงความเป็นใหญ่
นริศักย์นะ-ริด-สักผู้มีความสามารถเหนือคน
นรีนะ-รีหญิงสาว
นรีกระจ่างนะ-รี-กระ-จ่างหญิงผู้งามแจ่มแจ้ง
นรีกานต์นะ-รี-กานหญิงผู้เป็นที่รัก
นรีกุลนะ-รี-กุนหญิงผู้มีสกุล
นรีนันท์นะ-รี-นันหญิงสาวผู้เป็นที่น่ายินดี
นรีพิมลนะ-รี่-พิ-มนหญิงผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน
นรีภัทรนะ-รี-พัดหญิงผู้เจริญ
นรีภัสร์นะ-รี-พัดหญิงผู้สดใส
นรีรัตน์นะ-รี-รัดนางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
นรีรัศมิ์นะ-รี-รัดหญิงผู้รุ่งเรือง
นรุตมานะ-รุด-มาผู้อยู่สูงสุดในหมู่คน
นรเทพนอ-ระ-เทบผู้เป็นใหญ่ดั่งเทวดา
นรเศรษฐ์นอ-ระ-เสดผู้มีความมั่งคั่ง
นฤกวินนะ-รึ-กะ-วินคนผู้ดีงาม
นฤชัยนะ-รึ-ไชผู้มีชัยชนะ
นฤชิตนะ-รึ-ชิดผู้ชนะ
นฤดมนะ-รึ-ดมคนที่เป็นเลิศ
นฤดลนะ-รึ-ดนยอดชาย
นฤดีนะ-รึ-ดีคนดี
นฤตปรีชานะ-ริด-ปรี-ชานกยูง ชื่อพระศิวะ
นฤตปรียานะ-ริด-ปรี-ยานกยูง , ชื่อพระศิวะ
นฤทิพย์นะ-รึ-ทิบคนที่ดีเลิศ
นฤธรนะ-รึ-ทอนคนที่มั่นคง
นฤนาถนะ-รึ-นาดที่พึ่งของคน
นฤนาทนะ-รึ-นาดความถึกก้อง
นฤปนาทนะ-รึ-ปะ-นาดพระราชา
นฤพรนะ-รึ-พอนแข็งแรง
นฤพลนะ-รึ-พนผู้มีพละกำลัง
นฤพัชรนะ-รึ-พัดผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร
นฤภรนะ-รึ-พอนเป็นผู้ค้ำจุนที่แข็งแรง
นฤภัคนะ-รึ-พักผู้มีเกียรติ
นฤมลนะ-รึ-มนนางผู้ไม่มีมลทิน
นฤมิตนะ-รึ-มิดมิตรของคน
นฤสรณ์นะ-รึ-สอนผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหล
นฤเทพนะ-รึ-เทบพระราชา
นฤเบศนะ-รึ-เบดยอดชาย
นฤเบศร์นะ-รึ-เบดยอดชาย
นฤเบศวร์นะ-รึ-เบดผู้ปกครองแว่นแคว้น
นลัทนะ-ลัดน้ำผึ้งดอกไม้
นลินนะ-ลินดอกบัว


บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : 170 ชื่อจริงลูกสาวตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
นลินกมลนะ-ลิน-กะ-มนหัวใจและดอกบัว
นลินประภานะ-ลิน-ประ-พาผู้มีความรู้และบริสุทธิ์
นลินภัสนะ-ลิน-พัดดอกบัวที่มีความบริสุทธิ์
นลินลฎานะ-ลิน-ละ-ดาหญิงผู้น่ารัก
นลินลิดานะ-ลิน-ลิ-ดาผู้น่ารักดุจดอกบัว
นวธรนะ-วะ-ทอนผู้มีความสดชื่นเสมอ
นวนิษฐ์นะ-วะ-นิดผู้สดชื่นเสมอ
นวพรนะ-วะ-พอนพรใหม่ , พร 9 ประการ
นวพรรษนะ-วะ-พัดปีใหม่
นวภพนะ-วะ-พบผู้เกิดใหม่
นวภัสร์นะ-วะ-พัดรุ่งเรืองเสมอ
นวมลล์นะ-วะ-มนดอกมะลิ
นวรัตน์นะ-วะ-รัดแก้วเก้าประการ
นวลจันทร์นวน-จันงามผุดผ่องดั่งจันทร์
นวลนงนวน-นงหญิงผู้มีผิวนวลงาม
นวลนารานวน-นา-รามีรัศมีรุ่งเรืองนวลงาม
นวลประภัสสร์นวน-ประ-พัดผู้งามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
นวลพรรณนวน-พันมีผิวพรรณงามผุดผ่อง
นวลพักตร์นวน-พักผู้มีใบหน้างาม
นวลลออนวน-ละ-ออผุดผ่องงดงาม
นวลลักษณ์นวน-ลักผู้มีลักษณะงาม
นวลวรรณนวน-วันผู้มีผิวพรรณงามผ่อง
นวลหงนวน-ละ-หงมีสีผิวนวลงาม
นวลอรนวน-ออนนางผู้มีผิวขาวนวล
นวศรณ์นะ-วะ-สอนผู้เป็นที่พึ่ง
นวัชนะ-วัดเกิดใหม่
นวันธรนะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ
นวันวัตร์นะ-วัน-วัดปฏิบัติแต่สิ่งใหม่ๆ
นวินนะ-วินใหม่ หนุ่ม สดชื่น
นวินดานะ-วิน-ดามีความใหม่ ความสดชื่น
นวินพรรษนะ-วิน-พัดปีใหม่
นวิปรียานะ-วิ-ปรี-ยาผู้เป็นที่รักอยู่เสมอ
นวิยานะ-วิ-ยาสาวเสมอ , สดชื่นเสมอ
นัจกรนัด-จะ-กอนผู้ฟ้อนรำ
นัชชานัด-ชาแม่น้ำ
นัฐพงษ์นัด-ทะ-พงเชื้อสายนักปราชญ์
นัทชานัด-ชาผู้เกิดจากน้ำคือปลา ดอกบั
นัทธพงศ์นัด-ทะ-พงเชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
นัทธพัชญ์นัด-ทะ-พัดผู้พูกพันธ์กับเพชร
นัทธมนนัด-ทะ-มนมีใจผูกพัน
นัทธวัฒน์นัด-ทะ-วัดผู้มีความเจริญมั่นคง
นัทธิ์นัดชะเนาะ
นัทธ์ชนันนัด-ชะ-นันผูกพันกับผู้ให้กำเนิด
นัทธ์ชนันดานัน-ชะ-นัน-ดาเป็นที่รักของผู้คน
นัทธ์ชวัลนัด-ชะ-วันผูกพันกับความรุ่งเรือง
นัทธ์ธนันนัด-ทะ-นันผูกพันกับความร่ำรวย
นัทธ์พิรดานัด-พิ-ระ-ดาผูกพันกับความกล้าหาญและคว
นัทธ์ฤดีนัด-รึ-ดีผูกพันด้วยความรัก
นัทธ์หทัยนัด-หะ-ไทผูกพันหัวใจ
นัธทวัฒน์นัด-ทะ-วัดมีความเจริญเป็นที่มั่นคง


ชื่อจริงลูกสาวตัว ด


ชื่อจริงลูกสาวตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านคำแปล
นันทกรนัด-ทะ-กอนผู้สร้างแต่ความยินดี
นันทกฤตินัด-ทะ-กริดผู้สร้างความสุข
นันทฉัตรนัน-ทะ-ฉัดผู้ยินดีในร่มฉัตร
นันทญานัด-ทะ-ยาผู้ใฝ่หาความรู้
นันทนภัสนัน-ทะ-นะ-พัดนางฟ้าผู้สำราญ
นันทนัชนัน-ทะ-นัดเกิดมาเพื่อความสุข
นันทพงศ์นัน-ทะ-พงเป็นที่ยินดีของวงศ์ตระกูล
นันทพัชญ์นัน-ทะ-พัดผู้ใฝ่รู้
นันทพัทธ์นัน-ทะ-พัดผู้ผูกพันด้วยความสุข
นันทภพนัน-ทะ-พบเกิดมาเพื่อเป็นความยินดีข
นันทภัคนัน-ทะ-พัคผู้มีโชค และ ความรื่นเริง
นันทยศนัน-ทะ-ยดผู้มีความสุขในความสรรเสร
นันทรัตน์นัน-ทะ-รัดผู้มีความยินดีเป็นรัตนะ
นันทวัฒน์นัด-ทะ-วัดผู้ยินดีที่เจริญ
นันทัชพรนัน-ทัด-ชะ-พอนเกิดมาเพื่อความสุขและความ
นันทากรนัน-ทา-กอนผู้สร้างความยินดี
นันทิชนัน-ทิดเกิดมาเพื่อความสุขความเพล
นันทิชานัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุขความเพล
นันทิญานัน-ทิ-ยาผู้ใฝ่หาความรู้
นันทิดานัน-ทิ-ดาผู้มีความสุข
นันทิตานัน-ทิ-ตาผู้มีความสุข
นันทินนัน-ทินผู้มีความยินดี
นันทินีนัน-ทิ-นีผู้มีความสุข ความบันเทิง
นันทิพัชร์นัน-ทิ-พัดยินดีดั่งได้เพชร
นันทิพัฒน์นัน-ทิ-พัดเจริญด้วยความสุข
นันทิพัทธ์นัน-ทิ-พัดผูกพันด้วยความสุข
นันทิภรนัน-ทิ-พอนค้ำจุนให้มีความสุข
นันทิภาคย์นัน-ทิ-พากผู้มีความยินดีในโชค
นันทิยานัน-ทิ-ยาผู้มีความสุขความยินดี
นันทิวรนัน-ทิ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสร
นันทิวรรธน์นัน-ทิ-วัดผู้มากไปด้วยความสุข
นันทิวัฒน์นัน-ทิ-วัดเจริญด้วยความยินดี
นันทิศนัน-ทิดเจ้าแห่งความสุข
นันทิศักดิ์นัน-ทิ-สักผู้ยินดีมีอำนาจ
นันท์ทัตนัด-ทัดผู้ให้ความบันเทิง
นันท์ธรนัด-ทอนทรงไว้ซึ่งความรื่นเริงยิน
นันท์นภัสนัน-นะ-พัดมีความสุขดุจสวรรค์
นันท์นภัสร์นัน-นะ-พัดแสงบนท้องฟ้าอันรื่นรมย์
นันท์นภิศนัน-นะ-พิดผู้ยิ่งใหญ่ยินดี
นันท์นรินทร์นัน-นะ-รินผู้ที่มีความสุขและเป็นใหญ
นันท์นรีนัด-นะ-รีหญิงผู้มีความสุข
นันท์นลินนัน-นะ-ลินดอกบัวที่งดงามน่ายินดี
นันท์พิพิฒน์นัน-พิ-พิดผู้ยินดีในความเจริญ
นันท์มนัสนัน-มะ-นัดจิตใจที่มีความรื่นเริงยิน
นันธกรนัด-ถะ-กอนผูกพันด้วยความเจริญ
นันธกันต์นัน-ถะ-กันผู้มีความน่ารักและผูกพัน
นันธนิษฐ์นัด-ถะ-นิดผูกพันด้วยความมั่นคง
นันธ์ชวัลนัด-ชะ-วันผู้ผูกพันด้วยความรุ่งเรือ
นัยนิตไน-ยะ-นิดผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย
นัยน์ปพรไน-ปะ-พอนผู้มีตาสวย
นัยน์พรไน-ยะ-พอนผู้มีตาวิเศษ
นัยน์ภัคไน-ยะ-พักผู้มีตาสวย


บทความที่เกี่ยวข้อง : 80 ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อคำอ่านความหมาย
นัยน์รัตน์นัย-ยะ-รัดแสงที่ส่องทาง
นัยพรไน-ยะ-พอนผู้มีตาวิเศษ
นัยภัคไน-ยะ-พักผู้มีตาสวย
นาถชญานาด-ชะ-ยามีผู้รู้เป็นที่พึ่ง
นาถชนานาด-ชะ-นาเป็นที่พึ่งของผู้คน
นาถทิรานาด-ทิ-ราพระอาทิตย์
นาถทิวานาด-ทิ-วาพระอาทิตย์
นาถนภัสนาด-นะ-พัดผู้เป็นที่พึ่งดั่งท้องฟ้า
นาถนภานาด-นะ-พาเป็นที่พึ่งที่สูงส่ง
นาถนารีนาด-นา-รีหญิงผู้เป็นที่พึ่ง
นาถรดีนาด-ระ-ดีผู้ยินดีเป็นที่พึ่ง
นาถวัฒน์นาด-ถะ-วัดเจริญด้วยที่พึ่ง
นาทวนานาด-วะ-นาเสียงบรรลือในพงไพร
นายิกานา-ยิ-กาหญิงที่เป็นผู้นำ
นารานา-รารัศมีรุ่งเรือง
นาราภัทรนา-รา-พัดรัศมีอันงดงาม
นาริกานต์นา-ริ-กานหญิงสาวผู้เป็นที่รัก
นาริฐานา-พิ-ถาดำรงความเป็นหญิง
นารีนาถนา-รี-นาดหญิงผู้เป็นที่พึ่ง
นารีภัสร์นา-รี-พัดหญิงผู้สดใส
นารีรัตน์นา-รี-รัดหญิงที่ประเสริฐสุด
นารีวรรณนา-รี-วันหญิงที่มีผิวงามผุดผ่อง
นารีวัชร์นา-รี-วัดหญิงที่แข็งแกร่ง
นารีวิชญ์นา-รี-วิดหญิงสาวที่มีความรู้
นาเรศนา-เรดผู้หญิง
นำพรนำ-พอนนำความประเสริฐมา
นิจคนึงนิด-คะ-นึงคิดถึงเสมอ
นิจจารีย์นิด-จา-รีผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ประเส
นิจวรานิด-วะ-ราผู้ประเสริฐเสมอ
นิจวรีย์นิด-วะ-รีผู้ประเสริฐเสมอ
นิจวิภานิด-วิ-พามีความรุ่งเรืองเป็นนิจ
นิจิตนิ-จิดสั่งสมไว้
นิชนิดเป็นของตนเอง นิรันดร
นิชชิตานิด-ชิ-ตาผู้ชนะ
นิชฌานนิด-ชานการเพ่งพินิจ , ปัญญา
นิชฎานิด-ชะ-ดาผู้ไม่มีความยุ่งยาก
นิชตานิ-ชะ-ตาความเป็นตัวองตัวเอง , ผู้
นิชธาวัลย์นิด-ทา-วันมีความบริสุทธิ์เป็นของตน
นิชนันท์นิด-ชะ-นันผู้มีความสุข ความเพลิดเพล
นิชนิภานิด-นิ-พามีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิร
นิชภัคนิด-ชะ-พักผู้มีเกียรติเป็นของตน
นิชวิชญ์นิด-ชะ-วิดผู้รู้ผู้มั่นใจตนเอง
นิชสรณ์นิด-ชะ-สอนผู้มีความสามารถปกครองตนเอ
นิชานิ-ชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง
นิชาดานิ-ชา-ดาผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
นิชานันท์นิ-ชา-นันผู้มีความสุขความเพลิดเพลิ
นิชานาถนิ-ชา-นาดผู้มีที่พึ่งแห่งตน
นิชาพัฒน์นิ-ชา-พัดผู้มีความเจริญเป็นของตน


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เหมาะกับการตั้งชื่อลูก

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรน

70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ด น่ารัก ๆ ความหมายดี ๆ ชื่อเพราะ ๆ เป็นมงคล

ที่มา : 1, 2