150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจหรือกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันอยู่บ 

 1974 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจหรือกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันอยู่บ้างคะ วันนี้ทางเราเอา 150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล พร้อมคำอ่าน คำแปล มาให้ได้ดูกัน เผื่อมีอันไหนถูกใจก็สามารถเอาไปใช้ต้องชื่อลูกได้ มาดูกันเลย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ณธิดานะ-ทิ-ดาเป็นลูกสาวที่มีความรู้
ณพัชชนันท์นะ-พัด-ชะ-นันเป็นผู้ที่ให้ความสุขและรุ่งเรือง
ณปภัชนะ-ปะ-พัดผู้ที่มีความรู้ที่ดีงาม
ณฐิตานะ-ถิ-ตาผู้ที่สามารถดำรงคงอยู่ด้วยความรู้
ณภาภัชนะ-ภา-พัดผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความดีงาม
ณภัคนะ-พักมีความรู้ความสามารถเป็นโชค
ณทิพรดานะ-ทิบ-ระ-ดาผู้ที่มียินดีในความรู้อันวิเศษ
ณภัทรนะ-พัดผู้ที่มีความดีงามด้วยความรู้
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์
ณัชชาพัชร์นัด-ชา-พัดนักปราชญ์ที่น่ารัก
ณัชชานัด-ชาผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
ณัชชารีย์นัด-ชา-รีนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัชชารินทร์นัด-ชา-รินผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีความรู้
ณัชพรนัด-ชะ-พอนผู้ที่ก่อเกิดความรู้ที่ดี
ณัชมนนัด-ชะ-มนผุ้ที่เกิดมาเพื่อเป็นที่รัก
ณัชธรนัด-ชะ-ทอนผู้ที่ก่อเกิดความรู้ต่าง ๆ
ณัชรัตน์นัด-ชะ-รัดผู้ที่เกิดความรู้อันประเสริฐสุด
ณัชภัคนัด-ชะ-พักก่อเกิดความรู้และมีเกียรต
ณฐธยานันนะ-ถะ-ทะ-ยา-นันนักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณฐพรนะ-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐพัชร์นะ-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้แข็งแกร่ง
ณชกนกนะ-ชะ-กะ-หนกแสงทองของนักปราชญ์
ณฐภรนะ-ถะ-พอนผุ้ที่มีปราชญ์ค้ำจุน
ณฐรัชนะ-ถะ-รัดนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณฐมนนะ-ถะ-มนผู้ที่มีจิตใจใฝ่รู้


บทความที่เกี่ยวข้อง : 158 ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เป็นสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ณฐภัทรนะ-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณฐวรนะ-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐอรนะ-ถะ-ออนหญิงผู้ที่ที่งามและฉลาดเฉลียว
ณัฏฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐกูลนัด-ถะ-กูนวงศ์ตระกูลเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐกฤตานัด-กริด-ตาผู้ที่สามารถสร้างความรู้
ณัฏฐธัญนัด-ถะ-ทันปราชญ์ผู้มีโชค
ณัฏฐนินนัด-ถะ-นินนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณัฏฐธิดานัด-ทิ-ดาลูกสาวผู้มีปัญญา
ณัฏฐพัชร์นัด-ถะ-พัดผู้ที่มีความฉลาด,แข็งแกร่ง
ณัฏฐวรรณนัด-ถะ-วันผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฏฐดนัยนัด-ดะ-ไนลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ณัฏฐนิชนัด-ถะ-นิดปราชญ์ผู้มีโชค
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความเฉลียวฉลาด
ณัฏฐนิษฐ์นัด-ถะ-นิดเป็นนักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฏฐพรรณนัด-ถะ-พันเป็นผู้ที่ผิวพรรณของนักปราชญ์
ณัฎฐานัด-ถาผู้ที่มีความฉลาด
ณัฏฐกมลนัด-ถะ-กะ-มนนักปราชญ์ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดุจด
ณัฎฐ์ชรินทร์นัด-ชะ-รินเจ้าแห่งนักปราชญ์
ณัฎฐกานต์นัด-ทะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐณิชานัด-ถะ-นิ-ชาฉลาด และ บริสุทธิ์
ณัฏกาญจน์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทอง
ณัฏฐกุลนัด-ถะ-กุนตระกูลนักปราชญ์
ณัฎฐ์พิมลนัด-พิ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์


ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันผู้ที่เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณฤดีนะ-รึ-ดีผู้ที่มีความยินดีในความรู้
ณัจฉรียานัด-ฉะ-รี-ยาผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
ณหทัยนะ-หะ-ไทผู้ที่ซึ่งคือหัวใจ
ณัชนัดเกิดมาเพื่อความรู้
ณัจยานัด-จะ-ยาการสั่งสมความรู้
ณัชกมลนัด-กะ-มนดวงใจนักปราชญ์
ณัฐญานัด-ถะ-ยารู้อย่างปราชญ์
ณัฐธยาน์นัด-ถะ-ยาการเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐฐานัด-ถาเป็นผู้ที่มีความรู้,ความสามารถ
ณัฐธัญนัด-ทันผู้ที่เป็นนักปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐฐาพรนัด-ถา-พอนนักปราชญ์
ณัฐทิศนัด-ทิดทิศของนักปราชญ์
ณัฐณิชานัด-นิ-ชาฉลาด และ บริสุทธิ์
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นที่ชื่นชมของเหล่านักปราชญ์
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนิชนัด-ถะ-นิดผู้ที่มีความฉลาด
ณัฐนรีนัด-นะ-รีหญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐธัญพงศ์นัด-ทัน-ยะ-พงตระกูลนักปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐบุศย์นัด-ถะ-บุดดอกบัวอันบริสุทธิ์
ณัฐฐาวราดานัด-ถา-วะ-รา-ดายอดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐฐพัชร์นัด-ถะ-พัดปราชญ์ผู้มีสติปัญญาและควา
ณัฐญาดานัด-ยา-ดานักปราชญ์ผู้มีความรู้
ณัฐฐิภัทรนัด-ถิ-พัดผุ้ที่เป็นยอดนักปราชญ์
ณัฐชานัด-ชาผู้เกิดจากนักปราชญ์


บทความที่เกี่นสข้อง : 100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ฐ ชื่อเสริมสิริมงคล ที่มีความหมายดี ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัฐดานัด-ถะ-ดาผู้ที่มีความฉลาดเฉลียว
ณัฐทพัสส์นัด-ทะ-พัดผู้ฉลาดเฉลียวและมีอำนาจ
ณัฏฐ์พัชร์นัด-พัดเพชรของนักปราญช์
ณัฐกัญญานัด-กัน-ยาเป้นหญิงสาวผู้มีความฉลาด
ณัฏฐ์ฤทัยนัด-รึ-ไทผู้ที่เป็นดั่งดวงใจของนักปราญช์
ณัฐกมลนัด-กะ-มนผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ณัฏฐ์หทัยนัด-หะ-ไทผู้เป็นดั่งดวงใจของนักปราญช์
ณัฏฐ์สินีนัด-สิ-นีเป็นหญิงสาวที่ทีความฉลาด
ณัฐจรีย์นัด-จะ-รีการประพฤติปฏิบัติของนักปร
ณัฐกันต์นัด-ถะ-กันหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฐจิรานัด-จิ-ราผู้ที่มีความฉลาดตลอดกาล
ณัฐกฤตานัด-กริด-ตาผู้สร้างให้เป็นปราชญ์
ณัฐชยานัด-ชะ-ยาชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฐชลวัลย์นัด-ถะ-ชน-ละ-วันเชื้อสายนักปราชญ์ผู้มีความรู้
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนเป็นผู้สร้างความรู้
ณัฐจีรานัด-จี-รานักปราชญ์ผู้ที่มีความมั่นคง
ณัฏฐ์ธัญนัด-ตะ-ทันปราชญ์ผู้มีโชค
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา
ณัฏฐ์ชาภานัด-ชา-พานักปราชญ์
ณัฏฐ์นัดนักปราชญ์ , ผู้ตั้งในความรู้
ณัฏฐ์วัฒน์นัด-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฏฐานัด-ถาผู้เฉลียวฉลาด
ณัฐนัดผู้ที่ตั้งอยู่ในความรู้
ณัฏฐ์ชญานัด-ชะ-ยาความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณกัญญานะ-กัน-ยาเป็นหญิงงามด้วยความรู้


ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ณญาดานะ-ยา-ดาที่ของนักปราชญ์
ณฐกรนะ-ถะ-กอนนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณกมลนะ-กะ-มนที่แห่งใจ
ณกานต์นะ-กานผู้ที่ใฝ่รู้,ความสามารถ
ณัฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฐวิภานัด-วิ-พาผู้ที่มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐวลัญช์นัด-วะ-ลันเครื่องหมายของปราชญ์
ณัฐวีร์นัด-ทะ-วีนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ณัฐวีณ์นัด-ถะ-วีนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ณัฐวิมลนัด-ถะ-วิ-มนนักปราชญ์ผู้ปราศจากมลทิน
ณัฐสรณ์นัด-ถะ-สอนนักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฐวลัยนัด-วะ-ไลกำไลของนักปราชญ์
ณัฐสินีนัด-สิ-นีผู้ที่เป็นหญิงสาวที่ฉลาด
ณัฐอมรนัด-ถะ-อะ-มอนปราชญ์ผู้ไม่มีวันตาย
ณัฐสุรีย์นัด-สุ-รีมีความรู้ดั่งแสงอาทิตย์
ณัทนัดผู้ที่ให้ซึ่งความรู้
ณัฐสุรางค์นัด-สุ-รางเทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง
ณัฐหทัยนัด-หะ-ไทผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐปวีร์นัด-ปะ-วีปราชญ์ผู้มีความชำนาญ
ณัฐปภากานต์นัด-ถะ-ปะ-ภา-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐพจน์นัด-ถะ-พดถ้อยคำของนักปราชญ์
ณัฐปภัสร์นัด-ปะ-พัดนักปราชญ์ผู้สดใส
ณัฐภาส์นัด-ถะ-พานักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐพลนัด-ถะ-พนนักปราชญ์ผู้มีพลัง
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความรู้ดุจเ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัฐมนนัด-ถะ-มนดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐพรนัด-ถะ-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ,งดงาม
ณัฐมลนัด-ถะ-มนนักปราชญ์ผู้ไม่มีมลทิน
ณัฐยมลนัด-ยะ-มนคู่แห่งนักปราชญ์
ณัฐรดานัด-ระ-ดานักปราชญ์ผู้ที่มีความยินดี
ณัฐพสิษฐ์นัด-พะ-สิดนักปราชญ์ผู้ที่มีความร่ำรวยที่สุด
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ,ดีงาม
ณัฐภัทรนัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐรดีนัด-ระ-ดีความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐพิมลนัด-พิ-มนนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐวรานัด-วะ-รานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐภัสสรนัด-พัด-สอนรัศมีแห่งนักปราชญ์
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐรินีย์นัด-ถะ-ริ-นีหญิงผู้มีความรู้ดุจแก้ววิ
ณัฐวดีนัด-วะ-ดีหญิงผู้มีความรู้
ณัฐรินทร์นัด-ถะ-รินนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณัฐวรีย์นัด-วะ-รีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวรรณนัด-ถะ-วันชั้นของนักปราชญ์
ณัฐวริศว์นัด-วะ-ริดปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่งใหญ
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวศานัด-วะ-สาหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณฐภรนะ-ถะ-พอนมีปราชญ์ค้ำจุน
ณฐพลนะ-ถะ-พนกำลังของนักปราชญ์
ณฐบูรณ์นะ-ถะ-บุนผู้รู้สมบูรณ์แบบ
ณฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

26 ชื่อจริงลูกสาวตัว ง ชื่อเป็นมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ที่มา : 1, 2