ชื่อจริงลูกสาว พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ชวนคุณแม่หาไอเดียตั้งชื่อลูกสาว ชื่อพร้อมความหมายดี ๆ ไว้ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของลูกน้อยของคุณ หากยังไม่มีไอเดียการตั้งชื่อลูกสาว 

 2257 views

ชวนคุณแม่หาไอเดียตั้งชื่อลูกสาว ชื่อพร้อมความหมายดี ๆ ไว้ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของลูกน้อยของคุณ หากยังไม่มีไอเดียการตั้งชื่อลูกสาวแหละละก็ ลองมาดูรายชื่อที่เราได้รวบรวมไว้ให้สำหรับ “ชื่อจริงลูกสาว พ” ไปดูกันเลยว่ามีชื่อไหนที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเป็นชื่อลูกน้อยของคุณบ้าง


ชื่อคำอ่านความหมาย
พกาวรรณพะ-กา-วันผิวที่ขาวกระจ่าง
พจณิชาพด-นิ-ชาคำพูดที่บริสุทธิ์
พจณิชาพด-จะ-นิชามีคำพูดบริสุทธิ์
พจนาพด-จะ-นาการพูด
พจนินท์พด-จะ-นินเจ้าแห่งถ้อยคำ
พจมานพด-จะ-มานคำพูด
พจีพรพะ-จี-พอนคำพูดอันประเสริฐ
พจีภัทรพะ-จี-พัดผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
พจีรจิตพะ-จี-รัะ-จิดการเรียงถ้อยคำ
พจีรจิตพะ-จี-ระ-จิดเรียงร้อยถ้อยคำ
พจีรัตน์พะ-จี-รัดเป็คำพูดที่ประเสริฐสุด
พชรสุดาพด-ชะ-ระ-สุ-ดาลูกสาวผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร
พชิราพะ-ชิ-ราเพชร
พณิชตาพะ-นิด-ตาผู้ที่ทำการค้าขาย
พนิตชนม์พะ-นิด-ชนผู้เกิดมาเป็นที่รัก
พนิตชนันพะ-นิด-ชะ-นันผู้เป็นที่รัก
พนิตชาพะ-นิด-ชาผู้เกิดมาเป็นที่รัก
พนิตตาพะ-นิด-ตาผู้เป็นที่รัก
พนิตนรีพะ-นิด-นะ-รีหญิงสาวผู้เป็นที่รัก
พนิตนันท์พะ-นิด-นันผู้ที่ชอบความรื่นเริง
พนิตพรพะ-นิด-พอนหญิงที่เป็นที่รัก
พนิตพันธ์พะ-นิด-พันเป็นที่รักที่ผูกพัน
พนิตพิชาพะ-นิด-พิ-ชาการมีความรู้เป็นที่รัก
พนิตสุภาพะ-นิด-สุ-ภาหญิงงาม
พนิตอนงค์พิ-นิด-อะ-นงกามเทพที่เป็นที่รัก

ชื่อคำอ่านความหมาย
พมลพรพะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ
พยุงพัชยพะ-ยุง-พัดผู้รักษาชัยชนะไว้
พรกนกพอน-กะ-หนกทองที่ประเสริฐ
พรกมลพอน-กะ-มนจิตใจงามประเสริฐ
พรกรัณย์พอน-กะ-รันมีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
พรฉวีพอน-ฉะ-วีการมีผิวพรรณที่ประเสริฐ
พรฉวีพอน-ฉะ-หวีมีผิวพรรณประเสริฐ
พรชนันพะ-ชะ-ระ-นันการทำให้เกิดพร
พรชนิตว์พอน-ชะ-นิดผู้ที่ได้รับพรจากพระเจ้า
พรชิตาพอน-ชิ-ตาผู้ชนะด้วยความดี
พรญาณีพอน-ยา-นีมีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรณภัทร์พอน-นะ-พัดมีความรู้ดีงาม
พรทิพย์พอน-ทิบพรที่ดีเลิศ
พรธวัลพอน-ธะ-วันผู้ที่ประเสิรฐบริสุทธิ์
พรนภัสพอน-นะ-พัดฟ้างาม
พรนภาพอน-นะ-ภาพรที่มาจากฟ้า
พรนัชชาพอน-นัด-ชาสายน้ำที่ประเสริฐ
พรประภาพอน-ประ-พาพรที่เจริญ
พรประภาพอน-นะ-พาผู้ที่มีความรุ่งเรือง
พรปวีณ์พอน-ประ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรปวีณ์พอน-ปะ-วีผู้ที่มีความฉลาดดีเลิศ
พรปวีษณ์พอน-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรพรรณพอน-พันผู้มีผิวพรรณดี
พรพิมลพอน-พิ-มนผู้ปราศจากมลทิน
พรรณกรพัน-นะ-กอนผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
ชื่อจริงลูกสาว พ

ชื่อจริงลูกสาว พ ชื่อพร้อมความหมาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
พรรณขจีพัน-ขะ-จีผู้ผิวพรรณงามสดใส
พรรณจันทร์พัน-จันผู้ที่มีผิวงามดั่งดวงเดือน
พรรณชื่นพัน-ชื่นผู้มีผิวพรรณงามสดใส
พรรณทิพย์พัน-ทิบผู้ที่มีผิวพรรณงามเลิศดุจเพรช
พรรณนาราพัน-นา-ราหญิงสาวผู้ที่มีผิวพรรณที่สวยงามดุจหิมะ
พรรณปพรพัน-ปะ-พอนมีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณพัชรพัน-นะ-พัดสีน้ำหรือประกายเพชร
พรรณภัคพัน-นะ-พักมีผิวพรรณงาม
พรรณรมณพัน-ระ-มนมีผิวพรรณน่ายินดี
พรรณรายพัน-นะ-รายงามผุดผ่อง
พรรณอำไพพัน-อำ-ไพผู้ผิวพรรณงามสดใส
พรรดีพอน-ระ-ดียินดีในสิ่งประเสริฐ
พรรทิพภาพัน-ทิบ-พาผุดผ่องดั่งทองคำ
พรรษศรณ์พัด-สอนผู้มีความมั่นคงดีงาม
พรรุจาพอน-รุ-จาผู้รุ่งเรือง
พรวลัยพอน-วะ-ไลกำไลมือที่สวยงาม
พรวิภาพอน-วิ-พางดงามเป็นเลิศ
พรหมภัสสรพรม-พัด-สอนผู้ประเสริฐรุ่งเรือง
พรหมภัสสรพรม-พัด-สอนผู้รุ่งเรืองยิ่ง
พรหมวดีพรม-วะ-ดีผู้ประเสริฐ
พร้อมจิตต์พร้อม-จิดผู้ที่มีความสุขสมบูรณ์
พรอำไพพอน-อำ-ไพสุกใสสวยงาม
พรอำไพรพอน-อำ-ไพผู้งามเลิศ
พรอุษาพอน-อุ-สาแสงเงินแสงทองที่สวยงาม
พราวพิมลพราว-พิ-มนผู้มีความแวววาวเลื่อมพราย

ชื่อคำอ่านความหมาย
พลอยชนันท์พลอย-ชะ-นันผู้มีปัญญา
พลอยปภัสพลอย-ปะ-พัดงดงามดั่งพลอย
พสุดาภาพะ-สุ-ดา-ภาผู้มีทรัพย์,รุ่งเรือง
พหุพัชร์พะ-หุ-พัดผู้ที่งดงามดุจเพรช
พัชรกัญญ์พัด-ชะ-ระ-กันหญิงสาวผู้เปรียบดังเพชร
พัชรนันท์พัด-ชะ-ระ-นันยินดีดั่งได้เพชร
พัชรภาพัด-ชะ-ระ-พารัศมีเพชร
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลเพชร
พัชรศรีพัด-ชะ-ระ-สีเพชรที่เป็นมงคล
พัชร์อัมพรพัด-อำ-พอนเพชรที่สูงส่ง
พัชรางค์พัด-ชะ-รางผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
พัชราพัณณ์พัด-ชะ-รา-พันผู้ที่มีผิวพรรณงามดั่งเพชร
พัชริดาพัด-ชะ-ระ-ดาหญิงสาวผู้มีความแข็งแกร่ง
พัชรีพัด-ซะ-รีเพชร
พัชรียาพัด-ชะ-รี-ยาพระอินทร์
พัชรีวรรณพัด-ชะ-รีวันงามดุจเพชร
พัฒนฉัตรพัด-ทะ-นะ-ฉัดผู้ที่มีความเจริญดั่งฉัตร
พัฒน์ชญาพัด-ชะ-ยาผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้
พัฒน์สรณ์พัด-สอนมีที่พึ่งที่เจริญ
พัฒนสินพัด-ทะ-นะ-สินผู้เจริญด้วยทรัพย์สิน
พัฒนะพัด-ทะ-นะผู้มีความก้าวหน้า
พัณณ์ชิตาพัน-ชิ-ตามีชัยชนะด้วยผิวพรรณ
พัณณ์ณินพัน-นินผู้มีผิวพรรณงาม
พัณณ์ทิพาพัน-ทิ-พามีผิวพรรณงามเลิศ
พัณณ์ธิดาพัน-ทิ-ดาลูกสาวผู้มีผิวพรรณงาม
ชื่อจริงลูกสาว พ ชื่อพร้อมความหมาย

ชื่อลูกสาว พ ชื่อมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
พัณณ์พนิตพัน-พะ-นิดผู้มีผิวพรรณงาม
พัณณ์พิชญาพัน-พิด-ชะ-ยาผู้ที่มีความรู้เรื่องผิวพรรณ
พัณณ์พิชาพัน-พิ-ชาผู้มีความรู้เรื่องผิวพรรณ
พัณณ์พิมลพัน-พิ-มนผู้ที่มีผิวพรรณงามบริสุทธิ์
พัณณ์พิศพัน-พิดผู้มีผิวพรรณงามชวนมอง
พัณณ์ภรพัน-พอนผู้บำรุงผิวพรรณให้งดงาม
พัณณ์ภัสร์พัน-พัดผู้มีผิวพรรณงามสดใส
พัณณ์อำไพพัน-อำ-ไพผู้มีผิวพรรณงามผ่อง
พัณณิตาพัน-นิ-ตาผู้ได้รับการสรรเสริญ
พัณณีพัน-นี่คำอธิบาย
พัตรพิมลพัด-พิ-มนแพรงาม
พัทธ์ธีราพัด-ที-ราผูกพันกับปราชญ์
พัทธนันท์พัด-ทะ-นันผูกพันด้วยความสุข
พัทธรินทร์พัด-ทะ-รินมีความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
พัทธ์ฤทัยพัด-รึ-ไทผูกพันใจ
พันธิตราพัน-ทิ-ตราความรัก
พันธุดาพัน-ทุ-ดาเผ่าพันธ์ุผู้รุ่งเรือง
พัสธนัญพัด-ทะ-นันผู้มั่งคั่งมีอำนาจ
พัสภรพัด-สะ-พอนมีอำนาจเป็นที่พึ่ง
พาณีพา-นีภาษา , เจ้าแห่งถ้อยคำ
พาทิศาพา-ทิ-สาเจ้าแห่งคำพูด
พิชฎาพิ-ชะ-ดาผุ้ฝ่าฟันอุปสรรคได้
พิพรรษพรพิ-พัด-พอนความเจริญอันประเสริฐ
พิมพกานต์พิม-พะ-กานมีรูปงามน่ารัก
พิมพ์ชนกพิม-ชะ-นกผู้เป็นเหมือนพ่อ

ชื่อคำอ่านความหมาย
พิมพ์ชนาพิม-ชะ-นาคนผู้เป็นแบบอย่าง
พิมพ์ณดาพิม-นะ-ดาผู้เป็นแบบอย่างความรุ่งเรือง
พิมพ์นาราพิม-นา-รามีรูปงาม
พิมพ์นิภาพิม-นิ-พามีรูปงาม
พิมพ์ปวีณ์พิม-ปะ-วีฉลาด ,เชี่ยวชาญ ,ปราชญ์ผู้ฉลาด
พิมพ์พจีพิม-พะ-จีผู้มีหลักการพูด
พิมพ์พรรณพิม-พันมีรูปร่างที่งดงาม
พิมพ์พาณีพิม-พา-นีแบบอย่างแห่งถ้อยคำภาษา
พิมพ์พิชชาภัสพิม-พิด-ชา-พัดผู้มีความฉลาดและความดีงาม
พิมพ์พิเชียรพิม-พิ-เชียนเหมือนดั่งเพชร
พิมพ์พิศาพิม-พิ-สาเจ้าแห่งความงามผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิสุทธิ์พิม-พิ-สุดมีรูปร่างอันงดงามบริสุทธิ์
พิมพ์วลัญช์พิม-วะ-ลันมีลักษณะของรูปงาม
พิมพ์วิมลพิม-วิ-มนรูปร่างงามไม่มีที่ติ
พิมพ์วิไลพิม-วิ-ไลรูปงาม
พิมพ์สุดาพิม-สุ-ดาลูกสาวผู้มีรูปงาม
พิมพ์สุภัคพิม-สุ-พักความงามอันน่าประทับใจ
พิมพาพิม-พาชื่อปลาทะเลมีขนาดใหญ่
พิมลณัฐพิ-มน-นัดปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
พิมลพรรณพิ-มน-พันผิวพรรณบริสุทธิ์
พิมลพัชรพิ-มน-พัดบริสุทธิ์ดั่งเพชร
พิราภรณ์พิ-รา-พอนผู้มีความกล้าเป็นเครื่องประดับ
พิไลวรรณพิ-ไล-วันมีผิวงาม
พุฒิตาพุด-ทิ-ตาผู้มั่งคั่ง
พุทธธิดาพุด-ทิ-ดาลูกสาวผู้เบิกบาน

บทความที่น่าสนใจ :

120 ชื่อจริงลูกสาวตัว ท ชื่อเป็นมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

145 ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ ชื่อสิริมงคลความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อลูกดี ๆ

50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ห ที่มีความดหมายดี ๆ น่ารัก ๆ เพราะ ๆ

ที่มา : 1, 2