150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ คน มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้า 

 1882 views

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ คน มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้าบ้าง แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดี วันนี้ทางเราเลยเอา 150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ช ที่มีทั้งคำอ่านและความหมาย มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อจะได้เอาไปเป็นตัวเลือกในการตั้งชื่อลูก มาดูกันว่าจะมีชื่อไหนถูกใจคุณพ่อคุณแม่บ้าง มาดูกันเลย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ชชื่อจริงลูกสาวตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรน


ชื่อคำอ่านความหมาย
ชนะวรรณชะ-นะ-วันผู้ที่มีความงดงาม,ผิวพรรณงดงาม
ชนัญชะ-นันผู้ที่่มีความรู้มาก
ชนะปภาชะ-นะ-ปะ-ภาผู้ที่มีรัศมีแห่งชัยชนะ
ชนัญญาชะ-นัน-ยาผู้ที่รู้ใจคนอื่นเสมอ
ชนัญทิพย์ชะ-นัน-ทิบผู้ฉลาดหลักแหลมและเป็นเลิศ
ชนัญชิดาชะ-นัน-ชิ-ดาผู้ชนะผู้อื่น
ชนานันท์ชะ-นา-นันผู้เป็นความยินดีของใครหลาย ๆคน
ชนัญภรชะ-นัน-พอนคนโอบอ้อมอารี
ชนัญชิตชะ-นัน-ชิดผู้ที่นะตลอด
ชนัญญูชะ-นัน-ยูผู้รู้จักคน
ชนาพรชะ-นา-พอนผู้เป็นคนดี
ชนัดดาชะ-นัด-ดาผู้ที่ให้กำเนิด
ชนัฏฐาชะ-นัด-ถาการเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ชนิชาชะ-นิ-ชาแม่,มารดา
ชนิตสิรีชะ-นิ-สิ-รีก่อให้เกิดสิริมงคล
ชนิศาชะ-นิ-สาผู้เป็นใหญ่เหมือนแม่
ชนิรดีชะ-นิ-ระ-ดีผู้ทำให้แม่เกิดความสุข
ชนิรัตน์ชะ-นิ-รัดผู้ประเสริฐเหมือนแม่
ชนิตาชะ-นิ-ตาผู้ทำให้เกิด , มารดา
ชนิสรชะ-นิ-สอนเจ้าแห่งคนทั้งหลาย
ชมษรชม-สอนผู้ได้รับการยกย่อง
ชมพูนุชชม-พู-นุดทองคำบริสุทธิ์
ชนาภาชะ-นา-พาเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ชนาสินชะ-นา-สินคนผู้มีทรัพย์สิน
ชนิดาภาชะ-นิ-ดา-พาผู้ทำให้เกิดความรุ่งเรืองบทความที่เกี่ยวข้อง : 100 ชื่อจริงลูกชายตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรนชื่อคำอ่านความหมาย
ชนิตสิริชะ-นิด-สิ-หริผู้สร้างความดีงาม
ชนิปรียาชะ-นิ-ปรี-ยาลูกสาวอันเป็นที่รักของมาร
ชนิสราชะ-นิ-สะ-ราผู้เกิดมาอยู่เหนือคนทั้งป
ชนิศรณ์ชะ-นิ-สอนผู้เป็นที่พึ่งของแม่
ชยาทิพย์ชะ-ยา-ทิบผู้ที่มีชัยชนะที่เป็นเลิศ
ชยานันต์ชะ-ยา-นันผู้ที่มีชัยชนะหาที่สุดมิได้
ชยานนท์ชะ-ยา-นนมีความยินดีในชัยชนะ
ชยาชะ-ยาสายธนู ชัยชนะ
ชยาภรณ์ชะ-ยา-พอนมีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
ชยามรชะ-ยา-มอนผู้ที่มีชัยชนะที่ยั่งยืน
ชยาภัคชะ-ยา-พักผู้ชนะและมีเกียรติ
ชยารมณ์ซะ-ยา-รมการตั้งต้นแห่งชัยชนะ
ชยาภาชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชยาศีร์ชะ-ยา-สีผู้ที่มีคำอวยพรให้มีชัย
ชลกมลชน-กะ-มนดอกบัวในสายน้ำ , ใจเย็น
ชลชญาชน-ชะ-ยาผู้มีความรู้เรื่องน้ำ
ชลชรินทร์ธรณ์ชน-ชะ-ริน-ทอนผู้ที่เชื้อสายลูกผู้ดี
ชลนาถชน-นาดเจ้าแห่งสายน้ำ
ชลนิภาชน-นิ-พาเปรียบเทียบได้ดั่งสายน้ำ
ชลธิชาชน-ทิ-ชาเกิดในน้ำ , พระนางลักษมี
ชลลดาชน-ละ-ดาสายน้ำ, ลูกคลื่น
ชลพินทุ์ชน-ละ-พินหยาดน้ำ
ชลรดาชน-ระ-ดาสายน้ำ
ชลภัสสรณ์ชน-พัด-สอนร่มเย็นดุจสายน้ำ
ชลเกตุชน-ละ-เกดเย็นดุจสายน้ำชื่อจริงลูกสาวตัว ชชื่อจริงลูกสาวตัว ช ชื่อดี ๆ น่ารัก ๆ เหมาะกับลูกสาวตัวน้อย ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ชนนดาชน-นะ-ดาผู้เป็นเชื้อสาย
ชนฐิตาชน-นะ-ถิ-ตาผู้ดำรงมั่น
ชนนพรชน-นะ-พอนผู้ที่มีแต่ความงดงาม
ชนกุลชะ-นะ-กุนคนที่มีสกุล
ชนจันทร์ชน-จันผู้เป็นดั่งแสงจันทร์ในหมู
ชนธัญชน-นะ-ทันคนผู้มีโชค
ชนนนาถชน-นะ-นาดผู้ที่มีเชื้อสายผู้เอื้ออารี
ชนนภาชน-นะ-พาผู้เป็นเชื้อสายผู้สูงส่ง
ชนนทิพย์ชน-นะ-ทิบผู้ที่มีเชื้อสายที่ดีเลิศ
ชนมนชะ-นะ-มนผู้เป็นดวงใจ
ชนม์ชญาณ์ชน-ชะ-ยาผู้ที่เกิดมาเป็นผู้รู้ , ผู้ตื่น
ชนม์นิภาชน-นิ-พาผู้มอบความรัก
ชนภัคสรณ์ชน-พัก-สอนเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นที่พึ่ง
ชนรดีชน-วิ-เชียนผู้แข็งแกร่งดั่งเพชร
ชนม์สิริชน-สิ-หริชาติกำเนิดมีแต่ความสุข
ชลากตชะ-ลา-กดผู้อุปการะแม่น้ำ หมายถึง
ชลาลัยชะ-ลา-ไลทะเล, แม่น้ำ
ชลาศัยชะ-ลา-ไสทะเล
ชลากชชะ-ลา-กดดอกบัวที่อยู่ในน้ำ
ชรรินชะระ-รินเครื่องประดับประดา
ชรธาราชระ-ทา-ราแม่น้ำ
ชระมนชระ-มนหญิงผู้มีใจอันบริสุทธิ์
ชฎารัตน์ชะ-ดา-รัดเครื่องสวมศีรษะหรือมงกุฎ
ชนกนันท์ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกกัลย์ชะ-นก-กันมีความสามารถเหมือนพ่อชื่อคำอ่านความหมาย
ชฎาพรชะ-ยา-พอนผู้ที่สุดประเสริฐ
ชนกนินทร์ชะ-นก-นินผู้เป็นใหญ่เหมือนพ่อ
ชฎาพรรณชะ-ดา-พันมงกุฎอันงดงาม
ชนกนาถชะ-นก-นาดมีบิดาเป็นที่พึ่ง
ชนกกมลชะ-นก-กะ-มนผู้เป็นดวงใจพ่อ
ชนกชญาชะ-นก-ชะ-ยาผู้มีความรู้เหมือนพ่อ
ชนกภูมิชะ-นก-พูมผู้สง่างามเหมือนพ่อ
ชลีพรชะ-ลี-พอนการไหว้ที่ประเสริฐ
ชวนิศชะ-วะ-นิดเจ้าแห่งความเร็ว
ชวลิตชะ-วะ-ลิดผู้รุ่งโรจน์
ชวพรชะ-วะ-พอนผู้ที่สมปรารถนาอย่างรวดเร็ว
ชวารีชะ-วา-รีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
ชวาลาชะ-วา-ลาตะเกียงโบราณ
ชวาลชะ-วานผู้มีความรุ่งเรือง
ชนนิดาภาชน-นิ-ดา-พาผู้รุ่งเรืองเหมือนแม่
ชนนินาถชน-นิ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของแม่
ชนนิรัตน์ชน-นิ-รัดผู้ที่เป็นคนดีเหมือนกับแม่
ชนนิญาดาชน-นิ-ยา-ดาผู้ที่ฉลาดเฉลียวเหมือนแม่
ชนนิศาชน-นิ-สาผู้ที่เป็นใหญ่เหนือคน
ชนนิตาชน-นิ-ตาแม่ , ผู้ให้เกิด
ชนมภูชน-มะ-พูถิ่นกำเนิด
ชนม์ณภัทรชน-นะ-พัดผู้งดงามด้วยความรู้
ชนภาชน-นะ-พาผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ชยุตาชะ-ยุด-ตาผูู้ที่มีแต่ความรุ่งเรือง
ชยุตราชะ-ยุด-ตราผู้ที่มีชัยชนะเป็ฯประเสริฐบทความที่เกี่ยวข้อง : 160 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อชื่อคำอ่านความหมาย
ชลิดาชะ-ลิ-ดาหญิงผู้มีเสน่ห์
ชลิตานันท์ชะ-ลิ-ตา-นันหญิงสาวที่งดงามและมีความส
ชคัตนาถชะ-คัด-นาดเป็นที่พึ่งของมหาชน
ชคัตมนชะ-คัด-มนผู้มีจิตใจกว้างขวาง
ชคัตมนต์ชะ-คัด-มนเป็นที่หลงใหลของมหาชน
ชญาณ์นันท์ชะ-ยา-นันเป็นผู้ที่มีความรู้,ความยินดี
ชญาดาชะ-ยา-ดาเป็นผู้ที่มีความรู้มาก
ชญาณ์พิมพ์ชะ-ยา-พิมรูปแบบการเรียนรู้
ชญาณ์นินท์ชะ-ยา-นินเป็นผู้รู้และผู้ยิ่งใหญ่
ชญาพรชะ-ยา-พอนผู้ืั้ที่มีความรู้ดี,ความสามารถเป็นดี
ชญานุชชะ-ยา-นุดผู้ที่มความฉลาด
ชญารัศมิ์ชะ-ยา-รัดผู้ที่มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
ชญานิศชะ-ยา-นิดผู้รู้,ผู้เป็นใหญ่
ชญาภาชะ-ยา-พาผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ
ชญาน์ทิพย์ชะ-ยา-ทิบผู้ที่มีความรู้อันวิเศษ
ชญาพัฒน์ชะ-ยา-พัดผู้มีความรู้และเจริญ
ชญานิตย์ชะ-ยา-นิดเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้
ชญานิษฐ์ชะ-ยา-นิดเป็นผู้ที่มากไปด้วยความรู้
ชญาธรชะ-ยา-ทอนผู้ดำรงความรู้
ชญานันท์ชะ-ยา-นันผู้ที่มีความยินดีในความรู้
ชญานีชะ-ยา-นีผู้มีความรู้,ความสามารถ
ชญานินทร์ชะ-ยา-นินผู้มีความรู้,ความสามารถ
ชวัลลักษณ์ชะ-วัน-ลักมีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลั
ชวัลรัตน์ชะ-วัน-รัดเปรียบประดุจดั่งแก้วแวววา
ชรินทร์ทิพย์ชะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เก่งกล้า , เทวดาผบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

75 ชื่อลูกชายตัว ฉ ที่มีความหมายเท่ ๆ ดี ๆ เป็นมงคล

ที่มา : 1, 2