120 ชื่อจริงลูกสาวตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ

ยินนดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้างไหมคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกน้อยว่าอย่ 

 1600 views

ยินนดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้างไหมคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกน้อยว่าอย่างไรดี วันนี้ทางเราเอา 120 ชื่อจริงลูกสาวตัว ส ชื่อสิริมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เผื่อมีอันไหนถูกใจสามารถก็สามารถเอาไปตั้งชื่อลูกได้

ชื่อจริงลูกสาวตัว ส


ชื่อจริงลูกสาวตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
สังวราสัง-วะ-ราระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
สังวรีสัง-วะ-รีราตรี
สังวุตาสัง-วุ-ตาผู้สำรวม , ระมัดระวัง
สัจจชนสัด-จะ-ชนคนผู้มีความสัตย์
สัจจณัฐสัด-จะ-นัดนักปราชญ์ผู้ซื่อสัตย์
สัจจะสัด-จะความจริง ความสัตย์
สัจชญาสัด-ชะ-ยาผู้มีความรู้และซื่อสัตย์
สัจชนสัด-จะ-ชนคนที่ซื่อสัตย์
สัจธรรศสัด-จะ-ทัดเป็นผู้กล้าและซื่อสัตย์
สัจนันท์สัด-จะ-นัดผู้มีความสุขความจริงใจ
สัจพจน์สัด-จะ-พดผู้พูดแต่ความจริง
สัจพัศสัด-จะ-พัดผู้มีอำนาจที่ซื่อสัตย์
สัจรัตน์สัด-จะ-รัดมีความดีที่ซื่อสัตย์
สัจวงศ์สัด-จะ-วงวงศ์ตระกูลที่มีความซื่อสั
สัชฌกรสัด-ชะ-กอนช่างเงิน
สัชฌุกรสัด-ชุ-กอนผู้สร้างเงิน
สัญจิตสัน-จิดสะสม รวบรวม
สัญจิตาสัน-จิ-ตาสะสม รวบรวม
สัญญากรสัน-ยา-กอนผู้ให้คำมั่น
สัณฐิติสัน-ถิ-ติมีความตั้งมั่น , ความมั่น


บทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับชื่อลูก


ชื่อคำอ่านความหมาย
สัณหพจน์สัน-หะ-พดพูดจาแต่สิ่งดีๆ ไพเราะ
สัณหพรสัน-หะ-พอนมีความสุภาพและนิ่มนวลยิ่ง
สัณหพัฒน์สัน-หะ-พัดผู้เจริญงดงาม
สัณหพิชญ์สัน-หะ-พิดนักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัณหภาสสัน-หะ-พาดผู้พูดไพเราะ
สัณหรสสัน-หะ-รดมีรสนิยมละเมียดละไม
สัณหวัจน์สัน-หะ-วัดผู้มีถ้อยคำที่สุภาพนุ่มนว
สัณหวัชสัน-หะ-วัดผู้มีคำพูดที่สุภาพนุ่มนวล
สัณหสิทธิ์สัน-หะ-สิดมีความสำเร็จอย่างสวยงาม
สัณหเจตสัน-หะ-เจดมีความคิดละเอียดอ่อน
สัณห์พิชญ์สัน-พิดนักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัณห์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีจิตใจที่ละเอียดอ่อน
สัณห์สมรสัน-สะ-มอนหญิงงามละเอียดอ่อน
สัณห์สิริสัน-สิ-หริผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
สัณห์สิรีสัน-สิ-รีผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
สัณห์สุดาสัน-สุ-ดาลูกสาวผู้มีความงาม
สัตตบงกชสัด-ตะ-บง-กดชื่อบัวหลวงสีชมพูอมแดง
สัตตบรรณสัด-ตะ-บันชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่งมีดอ
สัตตบุษย์สัด-ตะ-บุดชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่งดอก
สัตถาสัด-ถาผู้สอน


ชื่อจริงลูกสาวตัว ส


ชื่อจริงลูกสาวตัว ส ชื่อสิริมงคล ความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
สัตยดาสัด-ตะ-ยา-ดามีความซื่อตรงจริงแท้อย่าง
สัตยาสัด-ตะ-ยาผู้มีความซื่อสัตย์
สัทธรรมสัด-ทะ-ทำธรรมของคนดี
สัทพงศ์สัด-ทะ-พงวงศ์ของผู้ดีมีสกุล
สันติภาพสัน-ติ-พาบมีความสงบสุข
สันติสุขสัน-ติ-สุกความสุขเกิดจากความสงบ
สันต์สันสงบ เงียบ
สันต์ทศน์สัน-ทดผู้มีทัศนะรักความสงบ
สันต์ทัศน์สัน-ทัดผู้เห็นทางสงบ
สันต์ธรสัน-ทอนผู้ชอบความสงบ
สันต์พจน์สัน-พดวาจาที่มีอยู่
สันต์ฤทัยสัน-รึ-ไทมีจิตใจสงบ
สันต์สินีสัน-สิ-นีหญิงผู้มีใจสงบ
สันต์หทัยสัน-หะ-ไทผู้มีใจสงบ
สันทนาสัน-ทะ-นาการเปรียบเทียบ
สัภยาสับ-พะ-ยาผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ
สัมพันธ์สัม-พันเกี่ยวเนื่อง, ผูกพัน
สาฏิกาสา-ติ-กาผ้านุ่งห่ม
สาณีสา-นีผ้าม่าน, มูรี่
สาตวัตสา-ตะ-วัดยินดีในความประพฤติปฏิบัติ


บทความที่เกี่ยวข้อง : 120 ชื่อจริงลูกสาวตัว ท ชื่อเป็นมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
สาทรสา-ทอนเอื้อเฟื้อ เอาใจใส่
สาทิศสา-ทิดเห็นเหมือน
สาธกาสา-ทะ-กาทำให้สำเร็จ
สาธนีสา-ทะ-นีผู้ทำให้สำเร็จประโยชน์
สาธิดาสา-ทิ-ดาผู้ประสบความสำเร็จสมความต
สาธินสา-ทินผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้
สาธิมาสา-ทิ-มาความดี
สารดาสา-ระ-ดามีแก่นสารอย่างมาก
สารทสาดฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือน
สารนิชสา-ระ-นิดมีสาระเป็นของตน
สาระสา-ระแก่น เนื้อแท้
สารัชสา-รัดเกิดมาเพื่อแก่นสาร
สารัมภ์สา-รัมการแข่งขัน ความริเริ่ม
สาราณีย์สา-รา-นีผู้ควรระลึกถึง
สาริทธิ์สา-ริดความสำเร็จแห่งแก่นสาร
สารินสา-รินผู้มีแก่นสารสาระ
สารินท์สา-รินเจ้าแห่งสาระ
สาริศสา-ริดเจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งส
สาริศาสา-ริ-สาผู้ถือหลักการ
สาริสาสา-ริ-สาผู้มีเป้าหมาย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ส


ชื่อจริงลูกสาวตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
สาลิพรสา-ลิ-พอนข้าวทิพย์ หรือข้าววิเศษ
สาวตีสา-วะ-ตีสาวที่สวย และ ดี
สาวิกาสา-วิ-กาศิษย์ผู้หญิงของศาสดา
สาวิณีสา-วิ-นีแม่น้ำ
สาวิตาสา-วิ-ตาผู้มีทรัพย์
สาโรชสา-โรดดอกบัว
สิขรสิ-ขอนยอดเขา
สิขิตาสิ-ขิ-ตาผู็มีความสุข
สิขเรศสิ-ขะ-เรดภูเขา
สิงควรรณสิง-คะ-วันผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง
สิงคารสิง-คานสิ่งที่ทำให้เกิดความรัก
สิชาสิ-ชาผู้เกิดมาดีแล้ว
สิณิสาสิ-นิ-สาลูกสะใภ้
สิดารัตน์สิ-หริ-ดา-รัดพระจันทร์
สิตางคุ์สุภาสิ-ตาง-สุ-พาพระจันทร์ที่มีแสงงดงาม
สิทธรัตน์สิด-ทะ-รัดความสำเร็จที่มีค่ายิ่ง
สิทธวีร์สิด-ทะ-วีผู้มีความสำคัญที่กล้าหาญ
สิทธาสิด-ทาผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเส
สิทธิธนสินธุ์สิด-ทิ-ทะ-นะ-สินเชื้อสายผู้มีสิทธิ์ในทรัพ
สิทธินนท์สิด-ทิ-นนผู้ยินดีในความสำเร็จ


ชื่อคำอ่านความหมาย
สิทธินนท์สิด-ทิ-นนยินดีในความสำเร็จ
สิทธินีสิด-ทิ-นีผู้มีความสำเร็จ
สิทธิพรสิด-ทิ-พอนผู้มีความสำเร็จสมปรารถนา
สิทธิพลสิด-ทิ-พนมีพลังแห่งความสำเร็จ
สิทธิพันธุ์สิด-ทิ-พันผู้นำความสำเร็จมาสู่เผ่าพ
สิทธิภาคย์สิด-ทิ-พากผู้โชคดีมีแต่ความสำเร็จ
สิทธิรัตน์สิด-ทิ-รัดมีความสำเร็จประเสริฐสุด
สิทธิวิชญ์สิด-ทิ-วิดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
สิทธิศักดิ์สิด-ทิ-สักผู้มีความสำเร็จมีอำนาจเกี
สิทธิศาสตร์สิด-ทิ-สาดหลักแห่งความสำเร็จ
สิทธิเจตน์สิด-ทิ-เจดผู้ประสบความสำเร็จด้วยควา
สิทธิเดชสิด-ทิ-เดดผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
สิทธิโชคสิด-ทิ-โชกฤกษ์ยามที่จะนำความสำเร็จม
สิทธิ์สิดผู้สำเร็จ ผู้มีชื่อเสียง
สิทธิ์ทัศน์สิด-ทัดผู้เห็นความสำเร็จ
สิทธิ์ทัศน์สิด-ทัดผู้เห็นความสำเร็จ
สินธุสิน-ทุลำน้ำ, แม่น้ำ
สินธุชาสิน-ทุ-ชาพระจันทร์
สินมนัสสิน-มะ-นัดผู้มีใจเป็นทรัพย์
สินมหัตสิน-มะ-หัดมีทรัพย์สินมาก


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

120 ชื่อจริงลูกสาวตัว ท ชื่อเป็นมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

70 ชื่อจริงลูกชายตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมมงคลด้วยชื่อลูกชาย

80 ชื่อจริงลูกชายตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ

ที่มา : 1, 2