ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ยินต้อนรับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้สมาชิกคนใหม่ในบ้านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับคุณพ่อคุณแท่ท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อล 

 2256 views

ยินต้อนรับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้สมาชิกคนใหม่ในบ้านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับคุณพ่อคุณแท่ท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลูกน้อยของคุณว่าอะไรดี วันนี้เราจึงอยากจะมาแชร์ไอเดียการตั้งชื่อลูกที่จะเป็นตัวเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ชื่อมงคลพร้อมความหมายในหมวด “ชื่อจริงลูกชาย พ” มาดูไปพร้อมกันว่ามีชื่อไหนที่น่าสนใจบ้าง

ชื่อคำอ่านความหมาย
พงศกรพง-สะ-กอนผู้ที่ก่อตั้งวงศ์ตละกูล
พงศ์กฤตพง-กริดยุคทองของวงศ์ตระกูล
พงศ์กิตติ์พง-กิดผู้มีเกียรติของวงศ์ตระกูล
พงศ์เกียรติพง-เกียดวงศ์ตระกูลที่มีเกียรติยศชื่อเสียง
พงศ์ฉัตรพง-ฉัดผู้นำความร่มเย็นมาสู่ตระกูล
พงศ์ณฐพง-นดผู้เป็นปราชญ์ของสกุล
พงศ์ดนัยพง-ดะ-ไนผู้เป็นลูกชายของวงศ์ตระกูล
พงศ์นริศร์พง-นะ-ริดผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่
พงศ์พลพง-พนผู้เป็นกำลังของวงศ์ตระกูล
พงศ์พสินพง-พะ-สินวงศ์ตระกูลที่เข้มแข็ง
พงศ์พัฒน์พง-พัดผู้ที่มีวงศ์ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรือง
พงศพัศพง-สะ-พัดเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจากผู้มีอำนาจ
พงศ์พิทย์พง-พิดผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
พงศภรพง-สะ-พอนเป็นผู้นำวงศ์ตระกูล
พงศ์ภรณ์พง-พอนผู้ที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
พงศ์รัตน์พง-รัดวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐสุด
พงศ์วรินทร์พง-วะ-รินผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
พงศวัฒน์พง-สะ-วัดผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรือง
พงศ์วิพัฒน์พง-วิ-พัดตระกลูที่มีความเจริญยิ่ง
พงศ์สิทธิ์พง-สิดผู้ที่นำความสำเร็จ
พงศ์สินพง-สินวงศ์ตระกูลที่มั่งคั่ง
พงศ์สิริพง-สิ-หริคนดี
พงษ์วริษฐ์พง-วะ-ริดผู้ที่เป็นคนดี
พจน์ณิชาพด-นิ-ชาผู้ที่มีความงดงาม
พจนดนย์พด-จะ-นะ-ดนลูกชายผู้เป็นนักพูด

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
พจนพงศ์พด-จะ-นะ-พงเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในวงศ์ตระกูลที่ดี
พจนพรพด-จะ-นะ-พอนผู้ที่มักมีคำพูดที่เป็นมงคล
พจน์พันธุ์พด-พันผู้ที่มีความเป็นผู้นำ
พจนวีร์พด-จะ-นะ-วีเป็นนักพูดที่กล้าหาญ
พจนินทร์พด-จะ-นินผู้ที่มีการพูดการจาที่ดี
พจีพัฒน์พะ-จี-พัดผู้ที่มีวาจาดี,การวางตัวดี
พชรพง-วะ-รัดเพชร
พชรกรพด-ชะ-ระ-กรผู้เจริญแข็งแกร่ง
พชรกฤตพะ-ชะ-ระ-กริดผู้เข้มแข็งดั่งเพชร
พชรดนัยพด-ชะ-ระ-ดะ-ไรลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรเดชพด-ชะ-ระ-เดดมีอำนาจแข็งแกร่ง
พชรมนพด-ชะ-ระ-มนผู้มีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
พชรวัฒน์พด-ชะ-ระ-วัดผู้เจริญด้วยความแข็งแกร่ง
พชรวิทย์พด-ชะ-ระ-วัดมีความรู้งามดั่งเพชร
พชิรภัสสรพะ-ชิ-ระ-พัด-สอนผู็ที่อยู่ในตระกูลผู้ดี
พณิชดนย์พะ-นิด-ดนลูกชายผู้เป็นพ่อค้า
พณิชพัทธ์พะ-นิด-พัดผู้ผูกพันกับพ่อค้า
พณิชพันธุ์พะ-นิด-พันเผ่าพันธุ์ของพ่อค้า
พณิชาญพะ-นิ-ชานผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า
พนัชกรพะ-นัด-ชะ-กอนมืองามดั่งดอกบัว
พนิตชนม์พะ-นิด-ชนผู้ที่เกิดมาป็นที่รักของทุก ๆ คน
พยุงกรพะ-ยุง-กอนค้ำจุนให้เจริญ
พยุงดิษย์พะ-ยุง-ดิดผู้มีคุณความดีค้ำจุน
พยุงเดชพะ-ยุง-เดดมีอำนาจค้ำจุน
พยุงพัชยพะ-ยุง-พัดผู้รักษาชัยชนะไว้
ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
พยุงภรพะ-ยุง-พอนผู้มีที่พึ่งค้ำจุน
พยุงศักดิ์พะ-ยุง-สักผู้รักษาอำนาจไว้
พรกิตต์พอน-กิดผู้มีเกียรติที่ดีงาม
พรเกียรติพอน-เกียดผู้มีชื่อเสียงที่ดีงาม
พรณรงค์พอน-นะ-รงนักรบที่มีความยอดเยี่ยม
พรประสิทธิ์พอน-ประ-สิดผู้ที่มีความสำเร็จดีเลิศ
พรพนิตพอน-พะ-นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก
พรพัฒน์พอน-พัดผู้ที่มีความเจริญ
พรรณขจีพัน-ขะ-จีผู้ที่มีผิวพรรณที่งามและสดใส
พรรณพนัชพัน-พะ-นัดผิวพรรณงามดั่งดอกบัว
พรรณภัทรพัน-นะ-พัดผเป็นผู้ที่มีผิวพรรณสวยงามดุจเพรช
พรรณวิลาศพัน-วิ-ลาดผู้ที่มีผิวพรรณงดงามและมีเสน่ห์
พรรณเศรษฐ์พัน-นะ-เสดพราหมณ์
พรรวินท์พอน-ระ-วินผู้ที่มีความประเสริฐเหมือนดอกบัว
พรหมพณิชพรม-พะ-นิดพ่อค้าที่มีความประเสริฐ
พรหมพิริยะพรม-พิ-ริ-ยะเป็นผู้มีความเพียรประเสริฐ
พรหมเมศวร์พรม-เมดผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่
พรหมวิสุทธิ์พรม-วิ-สุดผู้ที่มีประเสริฐสุด
พร้อมพงศ์พร้อม-พงวงศ์ตระกูลที่สุขสมบูรณ์
พร้อมพรรณพร้อม-พันผู้ที่มีผิวพรรณที่งามยิ่ง
พร้อมพันธุ์พร้อม-พันผู้ที่มีความสมบูรณ์
พร้อมศักดิ์พร้อม-สักสมบูรณ์ด้วยอำนาจ,เกียรติ,ฐานะ
พฤตินันท์พรึด-ติ-นันผู้ยินดีในความเจริญ
พฤทธ์ดนัยพรึก-ดะ-ไนผู้ชายมีที่ความฉลาด
พฤทธ์พณิชพรึก-พะ-นิดผู้ที่มีความฉลลาด

ชื่อคำอ่านความหมาย
พฤทธิ์ชนัญพรึก-ชะ-นันสมบูรณ์ด้วยชัยชนะ
พฤทธิ์วรินทร์พรึก-วะ-รินผู้สมบูรณ์ด้วยความยิ่งใหญ่
พลชาติพล-ละ-ชาดผู้ที่มีความแข็งแรง
พลพจน์พน-พดเป็นผู้ที่แข็งแกร่ง
พลพัชร์พล-ละ-พัดผู้ที่มีกำลังแข็งแกร่ง
พลภัทรพน-ละ-พัดผู้มีพลังนำความเจริญ
พลภัทร์พน-ละ-พัดผู้มีพลังอันรุ่งเรือง
พลวริษฐ์พล-วะ-ริดผู้ที่มีแต่ความสำเร็จ
พลวัฒน์พล-ละ-วัดเป็นผู้ที่มีพลังเหลือล้น
พลัชพะ-ลัดเกิดจากพลังศักดิ์สิทธ์
พลากรพะ-ลา-กอนบ่อเกิดแห่งพละกำลัง
พลินพะ-ลินมีพลังแข็งแรง
พศกรพด-สะ-กอนผู้เจริญด้วยอำนาจ
พศธนพด-สะ-ทนผู้มีทรัพย์และอำนาจ
พศพัชร์พด-สะ-พัดผู้แข็งแกร่งมีอำนาจ
พศวัฒน์พด-สะ-วัดผู้ที่มีความเจริญด้วยอำนาจ
พศินพะ-สินผู้ที่มีอำนาจ
พศุตม์พะ-สุดเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
พหุวัฒน์พะ-หุ-วัดเป็นผู้ที่มีความมั่งมี,มีความเจริญ
พังศ์พัฒน์พง-พัดผู้นำวงศ์ตระกูลให้เจริญ
พัชรกฤษฎิ์พัด-ชะ-ระ-กริดผู้ที่มีความฉลาดดั่งเพรชงาม
พัชรดนย์พัด-ชะ-ระ-ดนลูกชายผู้แข็งแกร่ง
พัชรดาพัด-ชะ-ระ-ดายินดีดั่งได้เพชร
พัชรพลพัด-ชะ-ระ-พนมีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
พัชรวลัยพัด-ชะ-ระ-วะ-ไลกำไลมือประดับเพชร

ชื่อจริงลูกชาย พ

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อเสริมสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
พัฒนฉัตรพัด-ทะ-นะ-ฉัดเจริญดั่งฉัตร
พัฒนพันธุ์พัด-ทะ-นะ-พันเผ่าพันธุ์ผู้เจริญ
พัฒน์สรณ์พัด-สอนมีที่พึ่งที่เจริญ
พัณณ์อำไพพัน-อำ-ไพผู้ที่มีผิวพรรณงามผ่องดุจเพรช
พัทธ์ศักดิ์พัด-สักผู้ผูกพันกับเกียรติอำนาจ/ฐานะ
พันเดชพัน-เดดผู้มีอำนาจมาก
พันธ์เกียรติพัน-เกียดผู้รักในเกียรติ , ผูกพันกับเกียรติ
พันธ์ณรงค์พัน-นะ-รงนักรบที่มีความผูกพัน
พันธดนย์พัน-ทะ-ดนลูกชายผู้เป็นที่ผูกพัน
พันธวัชพัน-ทะ-วัดผู้มีคำพูดที่มั่นคงผูกมัดใจ
พันธ์วิราพัน-วิ-ราผู้ผูกพันกับความกล้าหาญ
พันธ์ศักดิ์พัน-สักวงศ์วานผู้มีเกียรติยศ
พันธุ์เกียรติพัน-เกียดเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง
พันธุ์ธัชพัน-ทัดผู้เป็นดั่งธงชัยของวงศ์สกุล
พันธุ์ศรณ์พัน-สอนเป็นผู้สืบเชื้อสายของยอดนักรบ
พันฤทธิ์พัน-ริดผู้ที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
พัสกรพัด-สะ-กอนผู้มีอำนาจ
พาณาสน์พา-นาดคันธนู
พาทิศวร์พา-ทิดเจ้าแห่งคำพูด , เจ้าคารม
พิชชาทักษ์พิด-ชา-ทักผู้ที่มีปัญหาเฉลียวฉลาด
พิชญภาคย์พิด-ชะ-ยะ-พากนักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชยพัฒน์พิด-ชะ-ยะ-พัดผู้ที่มีชัยชนะในความเจริญ
พิชัยยุทธพิ-ไช-ยุดผู้ชนะในการรบ
พิตติพัฒน์พิด-ติ-พัดเจริญด้วยทรัพย์
พิตติวัตถ์พิด-ติ-วัดมีทรัพย์มั่นคง

ชื่อคำอ่านความหมาย
พิพรรธพิ-พัดความเจริญ
พิพัฒน์พิ-พัดผู้เจริญ
พิพัฒน์พลพิ-พัด-พนมีความเจริญเป็นกำลัง
พิพิธชัยพิ-พิด-ไชมีชัยชนะต่าง ๆ มากมาย
พิศุทธิชนพิ-สุด-ทิ-ชนผู้ที่สะอาดหมดจด
พิศุทธิ์ธรรมพิ-สุด-ทำธรรมอันบริสุทธิ์
พิษณุวัชร์พิด-สะ-นุ-วัดเพชรของพระวิษณุ
พีรชนพี-ระ-ชนคนผู้กล้าหาญ
พีรณัฐพี-ระ-นัดปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรธรพี-ระ-ทอนทรงไว้ซึ่งความกล้า ทรงไว้ซึ่งความเพียร
พีรธัชพี-ระ-ทัดผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
พีรพัฒน์พี-ระ-พัดความเจริญของผู้กล้าหาญ
พีรพุฒิพี-ระ-พุดนักรบผู้มีความเข้มแข็ง
พีรภาสพี-ระ-พาดนักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พีรยชพี-ระ-ยดเกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
พีรวัสพี-ระ-วัดอำนาจของวีรบุรุษ
พีรศุพี-ระ-สุกล้าหาญและดีงาม
พีรศุภพี-ระ-สุบผู้กล้าหาญและดีงาม
พีระวัสพี-ระ-วัดวีรบุรุษผู้มีอำนาจ
พีรัชพี-รัดลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
พีรัชชัยพี-รัด-ไชเกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
พุฒิธาดาพุด-ทิ-ทา-ดาผู้มีความมั่งคั่ง
พุฒิพรพุด-ทิ-พอนผู้มั่งคั่งและประเสริฐ
พุฒิพัชรพุด-ทิ-พัดเจริญมั่งคั่งด้วยเพชร
พูลศีลพูน-สินผู้มีกฎเกณฑ์ดี

บทความที่น่าสนใจ :

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับชื่อลูก

145 ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ ชื่อสิริมงคลความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อลูกดี ๆ

128 ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ที่มา : 1, 2