128 ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ยินต้อนรับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้สมาชิกคนใหม่ในบ้านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับคุณพ่อคุณแท่ท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อล 

 1341 views

ยินต้อนรับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้สมาชิกคนใหม่ในบ้านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับคุณพ่อคุณแท่ท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลูกน้อยของคุณว่าอะไรดี วันนี้เราจึงอยากจะมาแชร์ไอเดียการตั้งชื่อลูกที่จะเป็นตัวเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ชื่อมงคลพร้อมความหมายในหมวด “ ชื่อจริงลูกชายตัว ท ” มาดูไปพร้อมกันว่ามีชื่อไหนที่น่าสนใจบ้าง


ชื่อจริงลูกชายตัว ท


ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ทศพนธ์ทด-สะ-พนส่วนที่สิบ
ทศพลทด-สะ-พนผู้มีกำลังเต็มสิบ , นามพร
ทศวรรษทด-สะ-วัดรอบที่สิบ
ทศพรทด-สะ-พอนพรสิบประการ , ชื่อกัณฑ์ที
ทศมทะ-สะ-มะที่ 10
ทยาทะ-ยาความเอ็นดู , ความกรุณา
ทนุธรรมทะ-นุ-ทำรักษาความดี
ทยาวรทะ-ยา-วอนผู้มีความดีเยี่ยม
ทยากรทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทนุรัฐทะ-นุ-รัดผู้ดูแลและรักษาแผ่นดิน
ทยาวีร์ทะ-ยา-วีผู้แสดงออกถึงความเมตตากรุ
ทพัทธ์ทะ-พัดผูกพันกับความสุข
ทยาพันธุ์ทะ-ยา-พันเผ่าพันธุ์ผู้มีความดี
ทยาวัตร์ทะ-ยา-วัดผู้ประพฤติแต่ความดี
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว
ทะเลหลวงทะ-เล-หลวงมหาสมุทร
ทักษญาทัก-สะ-ยาผู้มีปัญญาอันชาญฉลาด
ทองจันทร์ทอง-จันดวงเดือนสว่างไสวอร่ามดังท
ทักษิณทัก-สินทิศใต้
ทักขิญาทัก-ขิ-ยาผู้มีความกรุณา
ทักษ์ทักขยัน , ฉลาด , มีทักษะ


บทความที่เกี่ยวข้อง : 158 ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เป็นสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ทักษกรทัก-สะ-กอนผู้ฉลาดและเจริญ
ทองพรทอง-พอนทองที่ประเสริฐ
ทักขิณาทัก-ขิ-นาขวา ทักษิณา ทานเพื่อผลอัน
ทักษ์วณิชทัก-วะ-นิดพ่อค้าผู้ชาญฉลาด
ทะนงทะ-นงผู้ที่หยิ่งในเกียรติของตั
ทักษพจน์ทัก-สะ-พดฉลาดในการพูด
ทักข์ทักสามารถ เหมาะ ขยัน
ทักษ์ดนัยทัก-ดะ-ไนบุตรผู้ฉลาด
ทิชาทิ-ชาผู้เกิด 2 ครั้ง
ทินกรทิน-นะ-กอนพระอาทิตย์
ทินกฤตทิน-นะ-กริดพระอาทิตย์
ทินารมภ์ทิ-นา-รมรุ่งเช้า
ทิพกฤตาทิบ-พะ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งท
ทินวุฒิทิน-นะ-วุดวันที่มีความเจริญ
ทินศักดิ์ทิน-นะ-สักวันที่มีอำนาจ/เกียรติ/ฐาน
ทิพยกฤษฎิ์ทิบ-พะ-ยะ-กริดฉลาดเป็นเลิศ
ทิพนนท์ทิ-พะ-นนยิ่งดีในสิ่งวิเศษ
ทีฆชนม์ที-คะ-ชนมีอายุยืนยาว
ทีปกรที-ปะ-กอนรัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชวาล
ทีปภัทรที่-ปะ-พัดผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ


ชื่อจริงลูกชายตัว ท


ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ทีปรกอนที-ประ-กอนรัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
ทีปังกรที-ปัง-กอนผู้นำความสว่าง
ทุนธรรมทะ-นุ-ทำผู้รักษาความดี
ทิวัตถ์ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทรงขวัญซง-ขวันผู้ทรงไว้ด้วยความเป็นสิร
ทรงภูมิซง-พูมผู้มีความสง่างาม
ทรงกลดซง-กลดมีแสงสีรุ้งล้อมรอบดวงอาทิ
ทรงยศซง-ยดผู้มีชื่อเสียงความดีงาม
ทรงพลซง-พนผู้มีกำลัง
ทรงลักษณ์ซง-ลักผู้มีรูปร่างงาม
ทรงชัยซง-ไชผู้มีแต่ชัยชนะ
ทรงวุฒิซง-วุดผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทรงรัฐซง-รัดครองเมือง
ทรงทรัพย์ซง-ซับผู้มั่งคั่ง
ทรงภพซง-พบผู้ซึ่งดำรงอยู่
ทรงธรรมซง-ทำผู้ยึดมั่นในความดี
ทรงสวัสดิ์ซง-สะ-หวัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ทรงเกียรติซง-เกียดผู้มีชื่อเสียง
ทรงศรทรง-สอนถือศร
ทรงสิทธิ์ซง-สิดผู้มีความสำเร็จ
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ , ผู้มีทรัพท


บทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ทัตพลทัด-พนได้รับพลังที่ให้มาแล้ว
ทัชชทัดผู้ให้ในสิ่งที่ดี
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทานมา
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา
ทัชชวรทัด-ชะ-วอนให้เป็นเลิศ
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ท
ทัตพงศ์ทัด-พงผู้ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัชธรทัด-ทอนให้มั่นคง
ทัตสรวงทัด-สวงสวรรค์ประทานมา
ทัตอาภาทัด-อา-พาผู้ให้แสงสว่าง
ทัตวิชาทัด-วิ-ชาผู้ให้ความรู้
ทัศพรทัด-สะ-พอนเห็นแต่สิ่งดีงาม
ทัณฑีบททัน-ที-บดชื่อโครงโบราณชนิดหนึ่ง
ทัตพงษ์ทัด-พงได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัตพรทัด-พอนการให้สิ่งประเสริฐ
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ธนวันต์ทับ-ทะ-นะ-วันผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
ทัพชัยทับ-ไชกองพลรบที่มีชัยชนะ
ทัพพสารทับ-พะ-พานมีทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืนถ
ทัพพ์ภูวิศทับ-พู-วิดผู้มีทรัพย์ในแผ่นดิน
ทัพพ์มงคลทับ-มง-คนผู้ได้รับทรัพย์สมบัติอันเ


ชื่อจริงลูกชายตัว ท


ชื่อจริงลูกชายตัว ท เป็นสิริมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ทัพพ์ปวีณ์ทับ-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ทัศกมลทัด-สะ-กะ-มลผู้มีใจสิบดวง
ทัศนภรณ์ทัด-สะ-นะ-พอนเครื่องประดับที่น่ามอง
ทัศนาวลัยทัด-สะ-นา-วะ-ไลมองเห็นกำไลที่งามเลิศ
ทัศนีย์ทัด-สะ-นีหญิงสาวที่งดงามชวนมอง
ทัพพ์วริศทับ-วะ-ริดมีสมบัติและเป็นใหญ่
ทัพพ์เทพทับ-เทบผู้มีทรัพย์ดั่งเทวดา
ทัศมนทัด-สะ-มนผู้มีใจสิบดวง
ทัศมนต์ทัด-สะ-มนคาถาสิบประการ
ทัศไนยทัด-สะ-ไนชายผู้มีความงามน่ามอง
ทำนูลทำ-นูนบอก กล่าว
ทานต์ทานผู้ใจดี , ใจเย็น
ทาริกาทา-ริ-กาเด็กหญิง
ทาลาลทา-ลานไม่มีความหมายในพจนานุกรมไ
ทานบดีทาน-บอ-ดีเจ้าของทาน ผู้ให้ทาน
ทิฐิพลทิ-ติ-พนทหารที่มีความทนง
ทินภัทรทิน-นะ-พัดวันที่มีแต่ความเจริญ
ทินยุทธทิน-นะ-ยุดวันของนักสู้
ทิฆัมพรทิ-คำ-พอนท้องฟ้า
ทวิรทะ-วิ-ระเลข 2, ลูกคนที่ 2, ลำดับท
ทวิชชาติทะ-วิด-ชาดผู้เกิดได้มากกว่าหนึ่งคร


ชื่อคำอ่านความหมาย
ทวิชทะ-วิดนก พราหมณ์
ทวีศักดิ์ทะ-วี-สักมากด้วยอำนาจ
ทวีสันต์ทะ-วี-สันมากด้วยความสงบ
ทวีบูรณ์ทะ-วี-บูนมากมายเต็มเปี่ยม
ทวีสุขทะ-วี-สุกมากด้วยความสุขสบาย
ทวีรัชต์ทะ-วี-รัดผู้มีสมบัติมาก
ทวีพัฒน์ทะ-วี-พัดผู้มีความเจริญยิ่งขึ้น
ทวีวัฒน์ทะ-วี-วัดมากด้วยความเจริญ
ทวีเดชทะ-วี-เดดผู้มีอำนวจมาก
ทวีโชคทะ-วี-โชกมากด้วยโชค
ทวีวิทย์ทะ-วี-วิดมากด้วยความรู้
ทวีศิลป์ทะ-วี-สินมากด้วยศิลปะ
ทรรศนันท์ทัด-สะ-นันยินดีในสิ่งที่เห็น
ทวีพันธุ์ทะ-วี-พันมีเผ่าพันธุ์เพิ่มพูน
ทรรศนีย์ทัด-สะ-นีผู้งดงามชวนมอง
ทรัพยสิทธิซับ-พะ-ยะ-สิดมีสิทธิ์เหนือทรัพย์ทั้งปว
ทรรศนทัด-สนผู้มีความรู้ มีความคิดเห
ทรัพย์อนันท์ซับ-อะ-นันผู้ปลาบปลื้มมีเงินตรา
ทรัพยรัตน์ซับ-พะ-ยะ-รัดมีสมบัติที่ประเสริฐสุด
ทวีพงศ์ทะ-วี-พงมีวงศ์วานเพิ่มพูน
ทรรศินทัด-สินการสังเกต การรู้เห็น
ทวีรัฐทะ-วี-รัด2 เมือง 2 แคว้น
ทรัพยณิชซับ-พะ-ยะ-นิดมีเงินตราที่บริสุทธิ์


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

120 ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก

50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 1