120 ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้างคะ แล้วไม่รู้ว่าจ 

 2443 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้างคะ แล้วไม่รู้ว่าจะต้องชื่อให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี วันนี้ทางเราเลยเอา 120 ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อจะช่วยเป็นตัวเลือกในการเอาไปตั้งชื่อให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ได้ จะมีชื่อไหนดี ๆ บ้าง มาดูกันเลยค่ะ

ชื่อจริงลูกสาวตัว ฐ


ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ศจีมาสสะ-จี-มาดเดือนแห่งความงาม
ศดิศสะ-ดิดเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศดิศาสะ-ดิด-สาผู้เป็นใหญ่กว่าบุคคลทั้งห
ศตขัณฑ์สะ-ตะ-ขันทองคำ
ศตคุณสะ-ตะ-คุนผู้มีความดีนับร้อยอย่าง
ศตนันทน์สะ-ตะ-นันผู้มีความสุขยั่งยืนร้อยปี
ศตนันท์สะ-ตะ-นันผู้มีความยินดี
ศตพรสะ-ตะ-พอนผู้มีพรประเสริฐมากมาย
ศตภรสะ-ตะ-พอนมีที่พึ่งเป็นร้อย
ศตมนสะ-ตะ-มนผู้มีใจร้อยดวง
ศตรรฆสะ-ตักผู้มีค่ามากมาย
ศตวรรณธน์สะ-ตะ-วัดเจริญนับร้อยปี
ศตวรรษสะ-ตะ-วัดสองร้อยปี
ศตวุฒิสะ-ตะ-วุดผู้เจริญนับร้อยปี
ศตายุสะ-ตา-ยุมีอายุยืนร้อยปี
ศนิสะ-นิดาวพระเสาร์
ศมกรผู้อยู่อย่างสงบผู้อยู่อย่างสงบ
ศมนสะ-มนความสงบเงียบ
ศมนรัตน์สะ-มน-รัดสิ่งที่มีค่ายามค่ำคืน


ชื่อคำอ่านความหมาย
ศมนันท์สะ-มะ-นันผู้ยินดีในความสงบ
ศมนียาสะ-มะ-นี-ยามีความสงบเยือกเย็น
ศมนีย์สะ-มะ-นีให้เยือกเย็น , เย็นใจ
ศมพรสะ-มะ-พอนผู้มีความประเสริฐอันสงบ
ศมรดีสะ-มะ-ระ-ดีผู้มีแต่ความสงบสุข
ศมรัศมิ์สะ-มะ-รัดเส้นทางสู่ความสงบ
ศมสุขสะ-มะ-สุกความสุขสงบ
ศยามลสะ-ยา-มนผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
ศรณิพรสะ-ระ-นิ-พอนหนทางประเสริฐ
ศรณีสอ-ระ-นีแสวงหาที่พึ่ง
ศรรามสอน-รามอาวุธประจำกายของพระราม
ศรวณีย์สะ-ระ-วะ-นีถ้อยคำที่น่าฟัง
ศรัญสะ-รันความรู้ในเรื่องศร, ผู้มีป
ศรัญญาสะ-รัน-ยาผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ศรัณธรสะ-รัน-ทอนผู้มีที่พึ่ง
ศรัณพรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณยธรสะ-รัน-ยะ-ทอนมีที่พึ่ง
ศรัณยพงศ์สะ-รัน-ยะ-พงผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
ศรัณยพรสะ-รัน-ยะ-พอนเป็นพี่พึ่งที่ดีงาม
ศรัณยวัฒน์สะ-รัน-ยะ-วัดผู้เป็นที่พึ่งที่เจริญ


ชื่อจริงลูกชายตัว บ


ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรัณยาสะ-รัน-ยาหญิงผู้ปกป้องรักษา
ศรัณยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา
ศรัณย์สะ-รันเป็นที่พึ่ง
ศรัณย์กรสะ-รัน-กอนบ่อเกิดแห่งที่พึ่ง
ศรัณย์ชนกสะ-รัน-ชะ-นกผู้เป็นที่พึ่งของพ่อ
ศรัณย์ชนาสะ-รัน-ชะ-นาผู้เป็นที่พึ่งของมวลชน
ศรัณย์ญาสะ-รัน-ยาผู้เป็นที่พึ่งที่มีความรู
ศรัณย์ณัฐสะ-รัน-นัดปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ธรสะ-รัน-ทอนผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์พรสะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์พัชญ์สะ-รัน-พัดมีผู้รู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์พัชร์สะ-รัน-พัดเป็นที่พึ่งที่แข็งแกร่ง
ศรัณย์ภัทรสะ-รัน-พัดมีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรัณย์รัชญ์สะ-รัน-รัดมีผู้รู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์รัชต์สะ-รัน-รัดเป็นที่พี่งด้านการเงิน
ศรัณย์รัตน์สะ-รัน-รัดเป็นที่พี่งที่ประเสริฐสุด
ศรัณย์วุฒิสะ-รัน-วุดผู้เป็นใหญ่และเป็นที่พึ่ง
ศรัทธาชนม์สัด-ทา-ชนผู้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาทิพย์สัด-ทา-ทิบมีความดีเป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาธรรศสัด-ทา-ทัดผู้มีความกล้าผู้คนนับถือ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรัทธารัตน์สัด-ทา-รัดผู้เลื่อมใสในความดี
ศรัทธาฤทธิ์สัด-ทา-ริดมีอำนาจผู้คนนับถือ
ศรัทธาลักษณ์สัด-ทา-ลักผู้มีลักษณะน่าเลื่อมใส
ศรันยูสะ-รัน-ยูผู้คุ้มครอง
ศรันย์ภัทร์สะ-รัน-พัดผู้เจริญอันเป็นที่พึ่งพิง
ศรัยณ์พงศ์สะ-รัน-พงเผ่าพันธ์ุอันเป็นที่พึ่ง
ศรัสรุจาสะ-วัด-รุ-จาความสว่างไสวของวันพรุ่ง
ศรายุธสะ-รา-ยุดผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศราวรสะ-รา-วอนเครื่องกำบัง, โล่
ศราวินสะ-รา-วินผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาส
ศราวุธสะ-รา-วุดผู้มีศรเป็นอาวุธ
ศริตวรรธน์สะ-ริด-วัดผู้บรรลุถึงความเจริญ
ศรีกรสี-กอนฝน
ศรีกัณฐ์สี-กันผู้มีคองดงาม
ศรีจรรยาสี-จัน-ยาผู้มีความประพฤติงาม
ศรีญดาสี-ยะ-ดาหญิงผู้ดีมีความรู้
ศรีพฤทธ์สี-พรึดผู้ฉลาดและรุ่งเรือง
ศรีพิมลสี-พิ-มนมีความงามอันบริสุทธิ์
ศรีมกุฏสี-มะ-กุดทองคำ
ศรีรดาสี-ระ-ดารุ่งเรืองด้วยความยินดี


ชื่อจริงลูกชายตัว ถ


ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรีรัชญ์สี-รัดผู้เจริญด้วยความรู้
ศรีวงศ์สี-วงผู้นำความรุ่งเรืองมาสู่วง
ศรีวรินทร์สี-วะ-รินผู้มีสิริมงคลให้เป็นใหญ่
ศรีวลัยสี-วะ-ไลกำไลมือที่สวยงาม
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม
ศรีสุภางค์สี-สุ-พางหญิงผู้มีร่างงาม
ศรีอัปสรสี-อับ-สอนงามดั่งนางฟ้า
ศรีอัมพาสี-อำ-พาหญิงดี ให้มงคล
ศรุดาสะ-รุ-ดาผู้มีชื่อเสียง
ศรุตสะ-รุดผู้มีชื่อเสียง
ศรุตชนม์สะ-รุด-ชนผู้เกิดมามีชื่อเสียง
ศรุตยาสะ-รุด-ตะ-ยาผู้มีชื่อเสียง
ศรุตาสะ-รุ-ตาผู้มีชื่อเสียง
ศรุตานันท์สะ-รุ-ตา-นันมีชื่อเสียงที่ยินดี
ศลักษณ์พรสะ-ลัก-พอนความงดงามอันประเสริฐ
ศลิษาสะ-ลิ-สาการกอดรัด
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่
ศวัสกมลสะ-วัด-กะ-มนเป็นกำลังใจของพรุ่งนี้
ศวิตสะ-วิดขาว
ศวิตาสะ-วิ-ตาหญิงผู้มีผิวขาวนวลงาม


ชื่อคำอ่านความหมาย
ศศกนกสะ-สะ-กะ-หนกพระจันทร์สีทอง
ศศกาญจน์สะ-สะ-กานพระจันทร์สีทอง
ศศฉันท์สะ-สะ-ฉันผู้ยินดีในดวงจันทร์
ศศธนสะ-สะ-ทนผู้มีพระจันทร์เป็นทรัพย์
ศศธรสะ-สะ-ทอนกระต่ายบนดวงจันทร์
ศศนนท์สะ-สะ-นนร่าเริงดั่งกระต่าย
ศศพินทุ์สะ-สะ-พินดวงจันทร์
ศศภัคสะ-สะ-พักผู้มีความเจริญดุจดั่งพระจ
ศศมนสะ-สะ-มนผู้มีใจงดงามดั่งพระจันทร์
ศศรัตน์สะ-สะ-รัดกระต่ายแก้ว
ศศลักษณ์สะ-สะ-ลักดวงจันทร์
ศศวิษาณสะ-สะ-วิ-สานสิ่งเหลือเชื่อ
ศศิสะ-สิดวงจันทร์
ศศิกรสะ-สิ-กอนแสงจันทร์
ศศิกษัยสะ-สิ-กะ-ไสพระจันทร์ข้างแรม (พระจันท
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ , ดาวพุธ
ศศิญาสะ-สิ-ยาผู้รู้เรื่องดวงจันทร์
ศศิณัฏฐ์สะ-สิ-นัดนักปราชญ์ผู้งดงาม
ศศินสะ-สินดวงจันทร์
ศศินันท์สะ-สิ-นันยินดีดั่งได้จันทร์
ศศินาสะ-สิ-นาพระจันทร์


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

200 ชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ทันสมัย

170 ชื่อจริงลูกสาวตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อมงคล

80 ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ที่มา : 1, 2