128 ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ยินต้อนรับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้สมาชิกคนใหม่เพิ่มเข้ามาในบ้านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่รู้ 

 1570 views

ยินต้อนรับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้สมาชิกคนใหม่เพิ่มเข้ามาในบ้านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกน้อยของคุณว่าอะไรดี วันนี้เราจึงอยากจะมาแชร์ไอเดียการตั้งชื่อลูกที่จะเป็นตัวเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ชื่อมงคลพร้อมความหมายในหมวด “ ชื่อจริงลูกชายตัว ท ” มาดูไปพร้อมกันว่ามีชื่อไหนที่น่าสนใจบ้าง


ชื่อจริงลูกชายตัว ท


ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ทศพนธ์ทด-สะ-พนส่วนที่สิบ
ทศพลทด-สะ-พนผู้มีกำลังเต็มสิบ , นามพร
ทศวรรษทด-สะ-วัดรอบที่สิบ
ทศพรทด-สะ-พอนพรสิบประการ , ชื่อกัณฑ์ที
ทศมทะ-สะ-มะผู้ที่เป็น 10
ทยาทะ-ยาความเอ็นดู , ความกรุณา
ทนุธรรมทะ-นุ-ทำผู้ที่รักษาความดี
ทยาวรทะ-ยา-วอนผู้ที่มีความดีเยี่ยม
ทยากรทะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทนุรัฐทะ-นุ-รัดเป็นผู้ที่ดูแลและรักษาแผ่นดิน
ทยาวีร์ทะ-ยา-วีเป็นผู้แสดงออกถึงความเมตตา
ทพัทธ์ทะ-พัดเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับความสุข
ทยาพันธุ์ทะ-ยา-พันเผ่าพันธุ์ผู้มีความดี
ทยาวัตร์ทะ-ยา-วัดผู้ที่มีแต่ประพฤติความดี
ทยุตทะ-ยุดสว่างไสว
ทะเลหลวงทะ-เล-หลวงมหาสมุทร
ทักษญาทัก-สะ-ยาผู้ที่มีปัญญาอันชาญฉลาด
ทองจันทร์ทอง-จันดวงเดือนสว่างไสวอร่ามดังท
ทักษิณทัก-สินทิศใต้
ทักขิญาทัก-ขิ-ยาเป็นผู้ที่มีความกรุณา
ทักษ์ทักขยัน , ฉลาด , มีทักษะ


บทความที่เกี่ยวข้อง : 158 ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เป็นสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ทักษกรทัก-สะ-กอนเป็นผู้ที่มีความฉลาดและเจริญ
ทองพรทอง-พอนทองที่ประเสริฐ
ทักขิณาทัก-ขิ-นาขวา ทักษิณา ทานเพื่อผลอัน
ทักษ์วณิชทัก-วะ-นิดเป็นพ่อค้าผู้ชาญฉลาดเฉลียว
ทะนงทะ-นงเป็นผู้ที่หยิ่งในเกียรติของตัวเอง
ทักษพจน์ทัก-สะ-พดผู้ที่ฉลาดในการพูด
ทักข์ทักเป็นผู้ที่มีความสามารถและขยัน
ทักษ์ดนัยทัก-ดะ-ไนบุตรผู้ฉลาด
ทิชาทิ-ชาผู้เกิด 2 ครั้ง
ทินกรทิน-นะ-กอนพระอาทิตย์
ทินกฤตทิน-นะ-กริดพระอาทิตย์
ทินารมภ์ทิ-นา-รมรุ่งเช้า
ทิพกฤตาทิบ-พะ-กริ-ตาสร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งท
ทินวุฒิทิน-นะ-วุดวันที่มีความเจริญ
ทินศักดิ์ทิน-นะ-สักวันที่มีอำนาจ/เกียรติ/ฐาน
ทิพยกฤษฎิ์ทิบ-พะ-ยะ-กริดผู้ที่มีความฉลาดเป็นเลิศ
ทิพนนท์ทิ-พะ-นนยิ่งดีในสิ่งวิเศษ
ทีฆชนม์ที-คะ-ชนผู้ที่มีอายุยืนยาว
ทีปกรที-ปะ-กอนรัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
ทีปต์ทีบรุ่งเรือง โชติช่วงชัชวาล
ทีปภัทรที่-ปะ-พัดเป็นผู้ที่มีแสงสว่างอันประเสริฐ


ชื่อจริงลูกชายตัว ท


ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ทีปรกอนที-ประ-กอนรัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
ทีปังกรที-ปัง-กอนเป็นผู้ที่สามารถนำความสว่างได้
ทุนธรรมทะ-นุ-ทำเป็นผู้ที่รักษาความดี
ทิวัตถ์ทิ-วัดเป็นผู้ที่มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทรงขวัญซง-ขวันผู้ทรงไว้ด้วยความเป็นงาม
ทรงภูมิซง-พูมเป็นผู้ที่มีความสง่างาม
ทรงกลดซง-กลดผู้ที่มีแสงสีรุ้งล้อมรอบดวงอาทิตย์
ทรงยศซง-ยดผู้ที่มีชื่อเสียงความดีงาม
ทรงพลซง-พนเป็นผู้ที่มีกำลังแข็งแกร่ง
ทรงลักษณ์ซง-ลักผู้ที่มีรูปร่างงดงาม
ทรงชัยซง-ไชเป็นผู้ที่มีแต่ชัยชนะ
ทรงวุฒิซง-วุดผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทรงรัฐซง-รัดผู้ที่ครองเมือง
ทรงทรัพย์ซง-ซับเป็นผู้ที่มีแต่ความมั่งคั่ง
ทรงภพซง-พบผู้ที่ซึ่งสามารถดำรงอยู่
ทรงธรรมซง-ทำผู้ที่มีความยึดมั่นในความดี
ทรงสวัสดิ์ซง-สะ-หวัดผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ทรงเกียรติซง-เกียดผู้ที่มีชื่อเสียง เรื่องรือ
ทรงศรทรง-สอนถือศร
ทรงสิทธิ์ซง-สิดผู้ที่มีแต่ความสำเร็จ
ทัดธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ , ผู้มีทรัพท


บทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ทัตพลทัด-พนได้รับพลังที่ให้มาแล้ว
ทัชชทัดผู้ที่ให้ในสิ่งที่ดี
ทัตเทพทัด-เทบเทพประทานมา
ทัณฑธรทัน-ทะ-ทอนผู้พิพากษา
ทัชชวรทัด-ชะ-วอนผู้ที่ให้ความเป็นเลิศ
ทัตธนทัด-ทนผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์
ทัตพงศ์ทัด-พงผู้ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัชธรทัด-ทอนให้มั่นคง
ทัตสรวงทัด-สวงสวรรค์ประทานมา
ทัตอาภาทัด-อา-พาผู้ให้แสงสว่าง
ทัตวิชาทัด-วิ-ชาผู้ที่ให้ความรู้
ทัศพรทัด-สะ-พอนเห็นแต่สิ่งดีงาม
ทัณฑีบททัน-ที-บดชื่อโครงโบราณชนิดหนึ่ง
ทัตพงษ์ทัด-พงผู้ที่ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
ทัตพรทัด-พอนการให้สิ่งประเสริฐ
ทัพพ์ทับทรัพย์สมบัติ
ทัพพ์ธนวันต์ทับ-ทะ-นะ-วันผู้ที่มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
ทัพชัยทับ-ไชกองพลรบที่มีชัยชนะ
ทัพพสารทับ-พะ-พานผู้ที่มีทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืน
ทัพพ์ภูวิศทับ-พู-วิดผู้ที่มีทรัพย์ในแผ่นดิน
ทัพพ์มงคลทับ-มง-คนผู้ที่ได้รับทรัพย์สมบัติ


ชื่อจริงลูกชายตัว ท


ชื่อจริงลูกชายตัว ท เป็นสิริมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ทัพพ์ปวีณ์ทับ-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ทัศกมลทัด-สะ-กะ-มลผู้ที่มีใจสิบดวง
ทัศนภรณ์ทัด-สะ-นะ-พอนเครื่องประดับที่น่ามอง
ทัศนาวลัยทัด-สะ-นา-วะ-ไลมองเห็นกำไลที่งามเลิศ
ทัศนีย์ทัด-สะ-นีหญิงสาวที่งดงามชวนมอง
ทัพพ์วริศทับ-วะ-ริดผู้ที่มีสมบัติและเป็นใหญ่
ทัพพ์เทพทับ-เทบผู้ที่มีทรัพย์ดั่งเทวดา
ทัศมนทัด-สะ-มนผู้ที่มีใจสิบดวง
ทัศมนต์ทัด-สะ-มนคาถาสิบประการ
ทัศไนยทัด-สะ-ไนชายผู้มีความงามน่ามอง
ทำนูลทำ-นูนบอก กล่าว
ทานต์ทานเป็นผู้ใจดี , ใจเย็น
ทาริกาทา-ริ-กาเด็กหญิง
ทาลาลทา-ลานไม่มีความหมายในพจนานุกรม
ทานบดีทาน-บอ-ดีเจ้าของทาน ผู้ให้ทาน
ทิฐิพลทิ-ติ-พนทหารที่มีความทนง
ทินภัทรทิน-นะ-พัดวันที่มีแต่ความเจริญ
ทินยุทธทิน-นะ-ยุดวันของนักสู้
ทิฆัมพรทิ-คำ-พอนท้องฟ้า
ทวิรทะ-วิ-ระเลข 2, ลูกคนที่ 2, ลำดับ
ทวิชชาติทะ-วิด-ชาดผู้เกิดได้มากกว่าหนึ่ง


ชื่อคำอ่านความหมาย
ทวิชทะ-วิดนก พราหมณ์
ทวีศักดิ์ทะ-วี-สักผู้ที่มากไปด้วยอำนาจ
ทวีสันต์ทะ-วี-สันผู้ที่มากไปด้วยความสงบ
ทวีบูรณ์ทะ-วี-บูนผู้ที่มีมากมายเต็มเปี่ยม
ทวีสุขทะ-วี-สุกมากด้วยความสุขสบาย
ทวีรัชต์ทะ-วี-รัดผู้ที่มีสมบัติมาก
ทวีพัฒน์ทะ-วี-พัดผู้ที่มีความเจริญยิ่งขึ้น
ทวีวัฒน์ทะ-วี-วัดผู้ที่มากด้วยความเจริญ
ทวีเดชทะ-วี-เดดผู้ที่มีอำนวจมากมาย
ทวีโชคทะ-วี-โชกผู้ทีมากไปด้วยโชค
ทวีวิทย์ทะ-วี-วิดผู้ที่มากไปด้วยความรู้
ทวีศิลป์ทะ-วี-สินผู้ที่มากไปด้วยศิลปะ
ทรรศนันท์ทัด-สะ-นันยินดีในสิ่งที่เห็น
ทวีพันธุ์ทะ-วี-พันมีเผ่าพันธุ์เพิ่มพูน
ทรรศนีย์ทัด-สะ-นีผู้ที่มีความงดงามชวนมอง
ทรัพยสิทธิซับ-พะ-ยะ-สิดผู้ที่มีสิทธิ์เหนือทรัพย์ทั้งปวง
ทรรศนทัด-สนผู้มีความรู้ ความคิดเห็น
ทรัพย์อนันท์ซับ-อะ-นันผู้ที่ปลาบปลื้มมีเงินตรา
ทรัพยรัตน์ซับ-พะ-ยะ-รัดผู้ที่มีสมบัติที่ประเสริฐสุด
ทวีพงศ์ทะ-วี-พงผู้ที่มีวงศ์วานเพิ่มพูน
ทรรศินทัด-สินการสังเกต การรู้เห็น
ทวีรัฐทะ-วี-รัด2 เมือง 2 แคว้น
ทรัพยณิชซับ-พะ-ยะ-นิดมีเงินตราที่บริสุทธิ์


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

120 ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก

50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

ที่มา : 1, 2