70 ชื่อจริงลูกชายตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมมงคลด้วยชื่อลูกชาย

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้างคะ แล้วไม่รู้ว่าจ 

 2648 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้างคะ แล้วไม่รู้ว่าจะต้องชื่อให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี สันนี้ทางเราเลยเอา 70 ชื่อจริงลูกชายตัว ต ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อจะช่วยเป็นตัวเลือกในการเอาไปตั้งชื่อให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ได้ จะมีชื่อไหนดี ๆ บ้าง มาดูกันเลยค่ะ


ชื่อจริงลูกชายตัว ตชื่อจริงลูกชายตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ตนุธิปตะ-นุ-ทิบผู้ที่เป็นใหญ่ด้วยตนเอง
ตนุวัฒน์ตะ-นุ-วัดรุ่งเรืองด้วยตนเอง
ตนุภัคตะ-นุ-พักเป็นผู้ที่มีแต่ความโชคดี
ตนุเมธตะ-นุ-เมดผู้ที่รู้ด้วยตนเอง
ตนุนันท์ตะ-นุ-นันเป็นผู้ที่มีความน่ายินดี
ตนุภัทรตะ-นุ-พัดผู้ที่มีความเจริญด้วยตนเอง
ตนุพัชร์ตะ-นุ-พัดเป็นผู้ที่มีแข็งแกร่งด้วยตนเอง
ตนุวรตะ-นุ-วอนผู้เกิดมาพร้อมด้วยความดีง
ตปัดสวินตะ-ปัด-สะ-วินผู้บำเพ็ญเพียร
ตระการตระ-กานเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่และงดงาม
ตมิศาตะ-มิ-สาพระจันทร์
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้นบทความที่เกี่ยวข้อง : 110 ชื่อจริงลูกชายตัว ด ชื่อมงคล เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูกชื่อคำอ่านความหมาย
ตรินัยน์ตะ-ริ-ไนผู้ที่มีสามตา
ตมิสาตะ-มิ-สาพระจันทร์
ตยาคีตะ-ยา-คีวีรบุรุษ นักพรต
ตระกลตระ-กนมีมาก งาม
ตรัสตรัยตรัด-ไตรเป็นผู้ที่สว่างอย่างยิ่ง
ตรัสพรตรัด-สะ-พอนคำชี้แจ้งที่ประเสริฐ
ตรัสตรัดแจ้ง สว่าง
ตรัสวัตตรัด-สะ-วัดมีความชัดเจนในการประพฤติป
ตะวันตะ-วันดวงอาทิตย์
ตันหยงตัน-หยงดอกพิกุล
ตัถย์ตัดความจริง
ตัถย์ตัดความจริงชื่อจริงลูกชายตัว ตชื่อจริงลูกชายตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เเพราะ ๆ เป็นมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ตาณตานผู้ที่เป็นที่พึ่ง ป้องกันภัย
ติณณภพติน-นะ-พบผู้ที่ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บร
ตาราไตตา-รา-ไตดอกบัว
ตฤณจรตริน-นะ-จอนพลอยมีค่าชนิดหนึ่ง
ตฤกษ์ตรึกผุ้ที่มีความสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์
ตฤณตรินดอกหญ้า
ตฤณพรตริน-นะ-พอนต้นหญ้าวิเศษ
ตฤบดีตริ-บอ-ดีผู้ที่มีความพอใจ
ตันติกรตัน-ติ-กอนผู้ที่สร้างแบบแผน
ตวงรัตน์ตวง-รัดตักแต่แก้วประเสริฐ
ตะวันวาดตะ-วัน-วาดดังดวงตะวัน
ตุลานนท์ตุ-ลา-นนผู้ที่มีความยินดีในความยุติธรรมบทความที่เกี่ยวข้อง : 100 ชื่อจริงลูกชายตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรนชื่อคำอ่านความหมาย
ตุลาสรณ์ตุ-ลา-สอนผู้มีความเที่ยงธรรม
ตุลาตุ-ลาคันชั่ง หมายถึงความเที่ยง
ตรัยพรไตร-พอนสิ่งมงคลสามประการ
ตรัยไตรสาม
ตรัยรัตน์ไตร-รัดแก้วสามประการ หมายถึง พระ
ตุลธรตุน-ละ-ทอนผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตีรณตี-รนปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ตุลย์ตุนผู้ที่มีความสมดุล,เที่ยงตรง
ตโมนุทตะ-โม-นุดผู้ที่ขจัดความมืด หมายถึง พร
ตุลธรตุน-ละ-ทอนผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ติณณาติน-นาผู้ที่ข้ามพ้นความทุกข์
ติณณภพติน-นะ-พบผู้ที่ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรชื่อจริงลูกชายตัว ตชื่อจริงลูกชายตัว ต เท่ ๆ เพราะ ๆ เสริมสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ติณห์ตินกล้าแข็ง
ติสรณ์ติ-สอนสรณะ 3 ประการ
ติณณ์ตินผู้ที่ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ตชัสตะ-ชัดผู้ที่มีอำนาจ
ตนัยตะ-ไนลูกผู้ชาย
ตติยตะ-ติ-ยะที่ 3
ตนิษฐ์ตะ-นิดเล็ก
ตรีศัลย์ตรี-สันลูกศร
ตรีนัยน์ตรี-ไนตาที่สาม
ตรีศูลตรี-สูนอาวุธของพระอิศวร
ตรีวิทย์ตรี-วิดผู้ที่มีความรู้ 3 ประการ
ตรีสุคนธ์ตรี-สุ-คนกลิ่นหอม 3 ประการ ได้แก่ชื่อคำอ่านความหมาย
ตรีโลจน์ตรี-โลดพระศิวะ
ตรีโลจน์ตรี-โลดพระศิวะ
ตรีทิพย์ตรี-ทิบสวรรค์ชั้นที่สอง
ตรีภพตรี-พบผู้ที่สามารถครองภพทั้ง 3 คือ สวรรค
ตรีทศตรี-ทดเทวดา 33 องค์ ในสวรรค์ชั้
ตรีสราตรี-สะ-ราไข่มุก 3 สาย
ตฤณดาตริน-นะ-ดาธนู
ตรุษาตะ-รุ-สาวันตรุษสารท
ตฤณพรตริน-นะ-พอนต้นหญ้าวิเศษ
ติรณาติ-ระ-นาผู้มีปัญญาพิจารณาไตร่ตรองบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ด น่ารัก ๆ ความหมายดี ๆ ชื่อเพราะ ๆ เป็นมงคล

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกสาวด้วยการตั้งชื่อ

ที่มา : 1