60 ชื่อจริงลูกสาวตัว ฉ ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ ไม่มีทางตกเทรนแน่นอน

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ กำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับชื่อลูกกันอยู่ใช่ไหมคะ เมื่อลูกน้อยที่ใกล้กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ก 

 1252 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ กำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับชื่อลูกกันอยู่ใช่ไหมคะ เมื่อลูกน้อยที่ใกล้กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรให้กับลูกน้อยดี วันนี้ทางเราเลยเอา 60 ชื่อจริงลูกสาวตัว ฉ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรน มาให้ได้ดูกัน เพื่อจะเป็นตัวชื่อในการเอาไปตั้งชื่อให้กับลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้าได้ มาดูกันเลยค่ะ ว่าจะมีชื่อไหนที่มีความหมาย ๆ เพราะ ๆ บ้าง


ชื่อจริงลูกสาวตัว ฉชื่อจริงลูกสาวตัว ฉ ที่มีความหมายดี ๆ ไม่มีทางตกเทรนแน่นอน


ชื่อคำอ่านความหมาย
ฉันท์ชนกฉัน-ชะ-นกผู้ที่มีความยินดี
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดผู้ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ฉันชนกฉัน-ชะ-นกพระคุณของพ่อ,พ่อบังเกิดเกล้า
ฉันทญาฉัน-ทะ-ยามีความรู้อันพอใจ
ฉันทพัชญ์ฉัน-ทะ-พัดผู้มีความรู้อันพอใจ
ฉันทลักษณ์ฉัน-ทะ-ลักพอใจในรูปร่าง
ฉันทยาฉัน-ทะ-ยาผู้ที่มีจิตใจดี,ผู้มีใจเอื้อเฟื้อ
ฉันทนัทธ์ฉัน-ทะ-นันผู้มีความรัก,ผู้มีความผูกพัน
ฉันทพิชญาฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาผู้มีความรู้,ความพอใจ
ฉันหทัยฉัน-หะ-ไทผู้มีดวงใจที่แกร่งกล้า
ฉันท์หทัยฉัน-หะ-ไทผู้เป็นที่รักใคร่
ฉันทิตาฉัน-ทิ-ตาผู้เป็นที่รัก
ฉันทิศาฉัน-ทิ-สาผู้มีความพอใจ,ผู้มีความใฝ่ดี
ฉันทิสาฉัน-ทิ-สาผู้มีความพอใจเป็นใหญ่
ฉันท์ทิพย์ฉัน-ทิบผู้ที่มีความยินดีที่สุดชื่อคำอ่านความหมาย
ฉันท์ทิพาฉัน-ทิ-พาวันที่น่ายินดี
ฉันท์พิชชาฉัน-พิด-ชาผู้มีความรู้ที่พอใจ
ฉันท์มาดาฉัน-มา-ดาผู้เป็นที่รักของแม่
ฉันท์สินีฉัน-สิ-นีหญิงงามผู้มีความคิดในทางที่ดี
ฉันท์สุภาฉัน-สุ-พาผู้พึงพอใจในความงาม
ฉันทิกาฉัน-ทิ-กาผู้มีความพอใจ
ฉันท์สุธีร์ฉัน-สุ-ทีผู้เป็นที่พอใจของปราชญ์
ฉันท์รุจาฉัน-รุ-จารุ่งเรืองยินดี
ฉันท์สุชาฉัน-สุ-ชาผู้พึงพอใจในสกุล
ฉัตรพรฉัด-ตระ-พอนร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ
ฉัตรสุดาฉัด-สุ-ดาผู้หญิงที่งดงาม
ฉัตรชฎาฉัด-ชะ-ดามงกุฎสูงส่ง
ฉัตรฤดีฉัด-รึ-ดีฉัตรแห่งความยินดี
ฉัตรชญาฉัด-ชะ-ยาผู้มีความรู้,ผู้มีความรู้สูง
ฉัตรวดีฉัด-วะ-ดีหญิงสาวที่มีความร่มเย็นบทความที่เกี่ยวข้อง : 100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกสาวด้วยการตั้งชื่อ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ฉชื่อจริงลูกสาวตัว ฉ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ฉัตรปวีณ์ฉัด-ปะ-วีนักปราชญ์ผู้สูงศักดิ์,นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฉัตรฐิรัตน์ฉัด-ถิ-รัดผู้มีความมั่นคง,ผู้ประเสริฐสุด
ฉัตรทิพย์ฉัด-ทิบฉัตรที่วิเศษ
ฉัตรมนตร์ฉัด-ตะ-มนผู้มีร่มอันศักดิ์สิทธิ์ใ
ฉัตรยาฉัด-ตระ-ยาผู้ถือร่ม
ฉัตรพัทรารัตน์ฉัด-พัด-ทะ-รา-รัดผู้หญิงชั้นสูงที่มีความดีเลิศ
ฉัตรปวีณ์ฉัด-ปะ-วีเป็นผู้ฉลาด,เป็นผู้เลิศน่าเชื่อถือ
ฉัตรชณาฉัด-ชะ-นาผู้หยั่งรู้
ฉัตรตราฉัด-ตราผู้มีเกียรติยศสูงสุด
ฉัตรมนตร์ฉัด-ตะ-มนผู้มีร่มอันศักดิ์สิทธิ์ใ
ฉัตรวรีย์ฉัด-วะ-รีผู้ประเสริฐ,ผู้สูงส่งดั่งฉัตร
ฉัตรชนกฉัด-ชะ-นกผู้มีความใจเย็น,จิตใจดี
ฉัตรินฉัด-ตะ-รินผู้ที่สูงส่ง
ฉัตรวรรณวรทฉัด-วัน-นะ-รดผู้เป็นสิริมงคล,ผู้มีความเจริญก้าวหน้า
ฉัตรวรรณวรทฉัด-วัน-นะ-รดผู้เป็นสิริมงคล,ผู้มีความเจริญก้าวหน้าชื่อคำอ่านความหมาย
ฉัตราภรณ์ฉัด-ตรา-พอนผู้ร่ำรวย,มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
ฉัตรพัชรานันท์ฉัด-พัด-ชะ-รา-นันผู้ยินดี,ผู้สง่างาม
ฉมาบดีฉะ-มา-บอ-ดีเจ้าแห่งแผ่นดิน
ฉลองพรฉะ-หลอง-พอนการตอบแทนที่ประเสริฐ
ฉวีวรรณฉะ-หวี-วันผิวกายดั่งทอง
ฉันทาฉัน-ทาความรักความพอใจ
ฉันทีชย์ฉัน-ทีดผู้เป็นเลิศในวิชาความรู้
เฉิดไฉไลเฉิด-ชัย-ลัยผู้ที่มีรูปร่างงาม
โฉมฉายโฉม-ชายผู้ที่มีรูปงาม
ฉมาฉะ-มาผืนแผ่นดิน
ฉมชบาฉม-ชะ-บาดอกชบาหอม
ฉมาพรฉะ-มา-พอนผืนแผ่นดินอันประเสริฐ
โฉมนพินโฉม-นะ-พินหน้าตาดี,หน้าสะสวย
ฉันท์ชนิตฉัน-ชะ-นิดผู้ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ฉันตรินทร์ฉัน-ตะ-รินผู้มีความสง่างามเหนือกว่าบทความที่เกี่ยวข้อง : 160 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรน

160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

75 ชื่อลูกชายตัว ฉ ที่มีความหมายเท่ ๆ ดี ๆ เป็นมงคล

 

ที่มา : 1