145 ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ ชื่อสิริมงคลความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อลูกดี ๆ

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันอยู่บ้างคะ วันนี้ท 

 2106 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันอยู่บ้างคะ วันนี้ทางเราเลยเอา 145 ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ มาให้ได้ดูกัน เพื่อช่วยเป็นแนวคิดในการตั้งชื่อลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ มาดูกันเลย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรีจรรยาสี-จัน-ยาผู้ที่มีความประพฤติงาม
ศรีพิมลสี-พิ-มนผู้ที่มีความงามอันบริสุทธิ์
ศรีวิไลสี-วิ-ไลอารยธรรม
ศรีญดาสี-ยะ-ดาหญิงผู้ดีมีความรู้และความสามารถ
ศรีวรินทร์สี-วะ-รินผู้ที่มีสิริมงคลให้เป็นใหญ่
ศรีรัชญ์สี-รัดผู้ที่มีความเจริญด้วยความรู้
ศรีสุภางค์สี-สุ-พางหญิงผู้มีร่างงดงาม
ศรีรดาสี-ระ-ดาผู้ที่มีความรุ่งเรืองด้วยความยินดี
ศรีอัปสรสี-อับ-สอนผู้ที่มีความงดงามดั่งนางฟ้า
ศรีอัมพาสี-อำ-พาผู้ที่มีแต่ความมงคล
ศรีวลัยสี-วะ-ไลกำไลมือที่สวยงาม
ศมนันท์สะ-มะ-นันเป็นผู้ที่มีแต่ยินดีในความสงบ
ศรณิพรสะ-ระ-นิ-พอนหนทางประเสริฐ
ศมนีย์สะ-มะ-นีเย็นใจ , ให้เยือกเย็น
ศมรัศมิ์สะ-มะ-รัดเส้นทางสู่ความสงบ
ศมนรัตน์สะ-มน-รัดสิ่งที่มีค่ายามค่ำคืน
ศยามลสะ-ยา-มนผึ้งหลวง ผิวคล้ำ
ศมนียาสะ-มะ-นี-ยาผู้ที่มีความสงบเยือกเย็น
ศมพรสะ-มะ-พอนผู้ที่มีความประเสริฐอันสงบ
ศมรดีสะ-มะ-ระ-ดีผู้ที่มีแต่ความสงบสุข
ศรณีสอ-ระ-นีผู้ที่แสวงหาที่พึ่ง
ศรวณีย์สะ-ระ-วะ-นีเป็นถ้อยคำที่น่าฟัง
ศศภัคสะ-สะ-พักผู้ที่มีความเจริญดุจดั่งเทพ
ศศรัตน์สะ-สะ-รัดกระต่ายแก้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง : 120 ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก


ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรุตยาสะ-รุด-ตะ-ยาผู้ที่มีชื่อเสียงดัง
ศศธรสะ-สะ-ทอนกระต่ายบนดวงจันทร์
ศวรรยาสะ-หวัน-ยาความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
ศศลักษณ์สะ-สะ-ลักดวงจันทร์
ศศฉันท์สะ-สะ-ฉันผู้ที่มีความยินดีในดวงจันทร์
ศวิตาสะ-วิ-ตาหญิงผู้ที่มีผิวขาวนวลงาม
ศศิกรสะ-สิ-กอนแสงจันทร์
ศศมนสะ-สะ-มนผู้ที่มีใจงดงามดั่งพระจันทร์
ศศิสะ-สิดวงจันทร์
ศรุตชนม์สะ-รุด-ชนผู้ที่เกิดมามีชื่อเสียง
ศศกาญจน์สะ-สะ-กานพระจันทร์สีทอง
ศรุดาสะ-รุ-ดาผู้ที่มีชื่อเสียง
ศลักษณ์พรสะ-ลัก-พอนเป็นผู้ที่มีความงดงามอันประเสริฐ
ศันสนีย์สัน-สะ-นีพึงสรรเสริญ
ศาณีพรสา-นี-พอนม่านวิเศษ
ศัสยมนสัด-สะ-ยะ-มนผู้ที่มีใจอันประเสริฐ
ศาตนันท์สา-ตะ-นันผู้ที่มีความสุขความเพลิดเพลิน
ศานตนันทน์สาน-ตะ-นันผู้ที่มีความสงบสุข
ศานต์ทิพย์สาน-ทิบสุดวิเศษ , สุดสงบ
ศาตนันทน์สา-ตะ-นันผู้ที่มีความสุขและความเพลิดเพลิ
ศาศวัตสา-สะ-วัดนิรันดร ตลอดกาล
ศาตพรสะ-ตะ-พอนมีความสุขสมปรารถนาร้อยปี
ศานิตสา-นิดคม
ศาสนีย์สา-สะ-นีผู้ที่สมควรจะสั่งสอน


ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ เป็นสิริมงคลเพราะ ๆ ดี ๆ เหมาะกับชื่อลูก

ชื่อคำอ่านความหมาย
ศุภณิชสุบ-พะ-นิดผู้ที่มีความบริสุทธิ์และดีงาม
ศุภนิจสุบ-พะ-นิดผู้ที่มีความงามเสมอ
ศุภณัฐสุบ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภนิษฐ์สุบ-พะ-นิดเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในความดีงาม
ศุภนันท์สุบ-พะ-นันผู้ที่มีความยินดีในความเจริญ
ศุภนิชสุบ-พะ-นิดผู้ที่มีความงามเป็นของตน
ศศิญาสะ-สิ-ยาผู้ที่รู้เรื่องดวงจันทร์
ศศินสะ-สินดวงจันทร์
ศศิชาสะ-สิ-ชาเกิดจากดวงจันทร์ , ดาวพุธ
ศศิณัฏฐ์สะ-สิ-นัดผู้ที่เป็นนักปราชญ์ผู้งดงาม
ศศินาสะ-สิ-นาพระจันทร์
ศศิพิมลสะ-สิ-พิ-มนผ่องใสเหมือนดวงจันทร์
ศศิรัศมิ์สะ-สิ-รัดแสงจันทร์
ศศินันท์สะ-สิ-นันผู้ที่มีความยินดีดั่งได้จันทร์
ศศิวิมลสะ-สิ-วิ-มนจันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพร
ศศิพิมพ์สะ-สิ-พิมผู้ที่เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศศีสะ-สีกระต่ายในดวงจันทร์
ศศิประภาสะ-สิ-ประ-พาแสงสว่างของพระจันทร์
ศศิมาสะ-สิ-มาพระจันทร์
ศศิภาสะ-สิ-พาแสงจันทร์
ศศิร์ธาสะ-สิ-ทาสูงส่งดั่งจันทร์
ศสินันท์สะ-สิ-นันดวงจันทร์ที่น่าชื่นชม
ศรัญสะ-รันความรู้ในเรื่องศร
ศรัณย์ภัทรสะ-รัน-พัดผู้มีที่พึ่งที่ดีงาม


บทความที่เกี่ยวข้อง : 170 ชื่อจริงลูกสาวตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรัณย์พัชญ์สะ-รัน-พัดมีผู้รู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณพรสะ-รัน-พอนผู้ที่เป็นพึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์พรสะ-รัน-พอนผู้ที่เป็นพึ่งอันประเสริฐ
ศรัญญาสะ-รัน-ยาเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ศรัณย์รัตน์สะ-รัน-รัดเป็นผู้ที่พี่งที่ประเสริฐสุด
ศรัณย์ชนาสะ-รัน-ชะ-นาผู้เป็นที่พึ่งของมวลชน
ศรัณยพรสะ-รัน-ยะ-พอนเป็นพี่พึ่งที่ดีงาม
ศรัณย์ญาสะ-รัน-ยาผู้เป็นที่พึ่งที่มีความรู
ศรัณยาสะ-รัน-ยาหญิงผู้ปกป้องรักษา
ศรัณย์รัชญ์สะ-รัน-รัดมีผู้รู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์พัชร์สะ-รัน-พัดเป็นที่พึ่งที่แข็งแกร่ง
ศรัณย์รัชต์สะ-รัน-รัดเป็นที่พี่งด้านการเงิน
ศิศิราสิ-สิ-ราน้ำค้าง
ศิลป์นครสิน-นะ-คอนผู้ที่มีศิลปะในเมืองใหญ่
ศิษฎิสิด-สะ-ดิการสอน , การชี้นำ
ศิลป์สุภาสิน-สุ-พาศิลปงดงาม งามอย่างมีศิลป์
ศิศีระสิ-สี-ระน้ำค้าง , ฤดูหนาว
ศิวาพรสิ-วา-พอนพรของพระอิศวร
ศิวชญาสิ-วะ-ชะ-ยาผู้รู้ , ผู้เบิกบาน
ศีรณาสี-ระ-นาเล็ก , ละเอียด
ศิวาลัยสิ-วา-ไลเป็นที่อยู่ของพระอาทิตย์
ศิวิกาสิ-วิ-กาเสลี่ยง , คานหาม
ศีลวัตสี-ละ-วัดมีศีล , มีความประพฤติดี
ศิวปรียาสิ-วะ-ปรี-ยาแก้วผนึก


ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ ที่มีความหมายน่ารัก ๆ เพราะ ๆ ดี ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ศรัทธาลักษณ์สัด-ทา-ลักผู้ที่มีลักษณะน่าเลื่อมใส
ศรัยณ์พงศ์สะ-รัน-พงเป็นเผ่าพันธ์ุอันเป็นที่พึ่ง
ศรัทธาทิพย์สัด-ทา-ทิบผู้ที่มีความดีเป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธารัตน์สัด-ทา-รัดผู้ที่เลื่อมใสในความดี
ศราวินสะ-รา-วินผู้ฟังที่ดี
ศรันย์ภัทร์สะ-รัน-พัดผู้ที่มีความเจริญอันเป็นที่พึ่งพิง
ศรัสรุจาสะ-วัด-รุ-จาความสว่างไสวของวันพรุ่ง
ศุกรางค์สุ-กะ-รางนกยูง
ศุจิสุ-จิความบริสุทธิ์
ศุจินธราสุ-จิน-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
ศุทธวรรณสุด-ทะ-วันผู้ที่มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
ศุจิราสุ-จิ-ราผู้ที่มีความงามเสมอ
ศุกรวรรณสุก-กระ-วันมีสีสดใส
ศุจีภรณ์สุ-จี-พอนผู้ที่ดำรงความบริสุทธิ์
ศุจิกาสุ-จิ-กาผู้ที่มีความบริสุทธิ์
ศุทธิกานต์สุด-ทิ-กานบริสุทธิ์น่ารัก
ศุทธิ์สิริสุด-สิ-หริเป็นผู้ที่มีมงคลอันบริสุทธิ์
ศุทธสินีสุด-ทะ-สิ-นีหญิงสาวผู้ที่บริสุทธิ์
ศุทธนุชสุด-ทะ-นุดหญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธ์ธีสุด-ทีนักปราชญ์ผู้สะอาดบริสุทธิ
ศุทราสุด-ทะ-ราความบริสุทธิ์ , สะอาด
ศุทธิรัตน์สุด-ทิ-รัดดีประเสริฐสุด
ศจีมาสสะ-จี-มาดเดือนแห่งความงาม
ศตนันทน์สะ-ตะ-นันผู้ที่มีความสุขยั่งยืนร้อยปี


ชื่อคำอ่านความหมาย
ศจีสะ-จีชายาพระอินทร์
ศตวรรษสะ-ตะ-วัดสองร้อยปี
ศตภรสะ-ตะ-พอนผู้มีที่พึ่งเป็นร้อย
ศดิศาสะ-ดิด-สาผู้ที่เป็นใหญ่กว่าบุคคลทั้งหลาย
ศตายุสะ-ตา-ยุมีอายุยืนร้อยปี
ศตมนสะ-ตะ-มนเป็นผู้ที่มีใจร้อยดวง
ศตพรสะ-ตะ-พอนผู้ที่มีพรประเสริฐมากมาย
ศนิสะ-นิดาวพระเสาร์
ศิรญาสิ-ระ-ยาเป็นผู้ที่มีปัญญาสุดยอด
ศิราพรสิ-รา-พอนสายน้ำอันประเสริฐ
ศิถีสิ-ถีพวงดอกไม้ , พวงมาลัย
ศิรภัสสรสิ-ระ-พัด-สอนเป็นผู้ที่มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศิริกัลยาสิ-หริ-กัน-ยานางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ
ศิรประภาสิ-ระ-ประ-พารัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศ
ศิริณาสิ-หริ-นากลางคืน
ศิรัญญาสิ-รัน-ยายอดแห่งความรู้
ศิริกาญจน์สิ-หริ-กานผู้เป็นดั่งทองเนื้อแท้
ศิราสิ-ราน้ำ ลำธาร
ศิริภรสิ-หริ-พอนผู้ประเสริฐค้ำจุน
ศิริอัมพาสิ-หริ-อำ-พาหญิงที่ดีมีมงคล
ศิราภรณ์สิ-รา-พอนเครื่องประดับศีรษะ
ศิริรัชต์สิ-ริ-รัดเงินมงคล
ศิริพรสิ-หริ-พอนผู้มีพรอันเป็นมงคล
ศิริลดาภัสสร์สิ-หริ-ละ-ดา-พัดแสงสว่างที่งดงาม
ศิริลักษณ์สิ-หริ-ลักมีลักษณะที่เป็นมงคล


บทวามอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ห ที่มีความดหมายดี ๆ น่ารัก ๆ เพราะ ๆ

150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกสาวด้วยการตั้งชื่อ

ที่มา : 1, 2