70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก เป็นสิริมงคล

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันบ้างคะ แต่ก็ไม่รู้ 

 1724 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันบ้างคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี วันนี้ทางเราเลยเอา 70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ได้ดูกัน เพื่อจะช่วยเป็นแนวคิดในการตั้งชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดได้ มาดูกันเลยว่าจะมีชื่อไหนที่ถูกใจ หรือชื่อไหนเพราะ ๆ บ้าง


ชื่อจริงลูกสาวตัว ตชื่อจริงลูกสาวตัว ต ชื่อมงคล ที่มีความดี ๆ เพราะ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ตรีทิพตรี-ทิบสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตรีทิพย์ตรี-ทิบสวรรค์ชั้นที่สอง
ตรีชดาตรี-ชะ-ดาชื่อของมเหสีของท้าวพิมภก
ตรีรัตน์ตรี-รัดผู้ที่มีแก้วอันประเสริฐสามประการ
ตรีนัยน์ตรี-ไนตาที่สาม
ตรีสุคนธ์ตรี-สุ-คนกลิ่นหอม 3 ประการ
ตรีประดับตรี-ปะ-ดับชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
ตรีมธุรตรี-มะ-ทุ-ระของมีรสดี 3 อย่าง
ตรีศูลตรี-สูนอาวุธของพระอิศวร
ตรีพรตรี-พอนผู้ที่มีความงดงาม,สง่างาม
ตรีสุดาตรี-สุ-ดาผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม,สวยงาม
ตรีสราตรี-สะ-ราไข่มุก 3 สายบทความที่เกี่ยวข้อง : 70 ชื่อจริงลูกชายตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมมงคลด้วยชื่อลูกชายชื่อคำอ่านความหมาย
ตนุภรตะ-นุ-พอนผู้ที่สามมารถพึ่งตนเอง , ผู้เชื่อตนเอง
ตนุวรตะ-นุ-วอนผู้ที่เกิดมาพร้อมด้วยความดีงาม
ตนุภัทรตะ-นุ-พัดผู้ที่เจริญด้วยตนเอง
ตนุสรณ์ตะ-นุ-สอนผู้ที่พึ่งตนเอง
ตนุเมธตะ-นุ-เมดผู้ที่รู้ด้วยตนเอง
ตนุนันท์ตะ-นุ-นันเป็นผู้ที่มีความน่ายินดี,น่ายกย่อง
ตนุพัชร์ตะ-นุ-พัดเป็นผู้ที่มีแข็งแกร่งด้วยตนเอง
ตนุวรตะ-นุ-วอนเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมด้วยความดีงาม
ตระการตระ-กานเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่,งดงาม
ติณห์ตินผู้ที่มีความกล้าแข็ง,แข็งแกร่ง
ติณณาติน-นาผู้ที่ข้ามพ้นความทุกข์
ติรณาติ-ระ-นาผู้ที่มีปัญญาพิจารณาไตร่ตรองต่าง ๆชื่อจริงลูกสาวตัว ตชื่อจริงลูกสาวตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เหมาะกับลูก


ชื่อคำอ่านความหมาย
ติณณ์ตินผู้ที่สามารถข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติสรณ์ติ-สอนสรณะ 3 ประการ
ติรณาติ-ระ-นาผู้มีปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง
ตุลยดาตุน-ยะ-ดาความเสมอภาค
ตุลยาตุน-ละ-ยาสมดุล , เที่ยงตรง
ตปนีย์ตะ-ปะ-นีทองคำ
ตมิศาตะ-มิ-สาพระจันทร์
ตมิสาตะ-มิ-สาพระจันทร์
ตรัณตะ-รันการข้ามพ้น สิ่งที่พาให้ข้
ตรณีพรตะ-ระ-นี-พอนเรือวิเศษ
ตรณีตะ-ระ-นีเรือ
ตรัสสาตรัด-สาคำยกย่องบทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆชื่อคำอ่านความหมาย
ตรัสพรตรัด-สะ-พอนคำชี้แจ้งที่ประเสริฐ
ตฤณดาตริน-นะ-ดาธนู
ตรุษาตะ-รุ-สาวันตรุษสารท
ตฤณพรตริน-นะ-พอนต้นหญ้าวิเศษ
ตวงพรตวง-พอนตักแต่สิ่งที่ดีงาม สมปราร
ตวงรัตน์ตวง-รัดตักแต่แก้วประเสริฐ
ตันหยงตัน-หยงดอกพิกุล
ตะวันวาดตะ-วัน-วาดดังดวงตะวัน
ตาณตานผู้เป็นที่พึ่ง ป้องกันภัย
ตริภัทร์ตริ-พัดผู้ที่มีความคิดอันประเสริฐ
ตยาคีตะ-ยา-คีวีรบุรุษ นักพรต
ตุลาพรตุ-ลา-พอนผู้ที่มีความเที่ยงธรรมที่ประเสริฐชื่อจริงลูกสาวตัว ตชื่อจริงลูกสาวตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ตุลาสรณ์ตุ-ลา-สอนผู้ที่มีความเที่ยงธรรม
ตรัยพรไตร-พอนสิ่งมงคลสามประการ
ตรัยรัตน์ไตร-รัดแก้วสามประการ หมายถึง พระ
ตนิษฐ์ตะ-นิดเล็ก
ตรัสตรัดแจ้ง สว่าง
ตะวันตะ-วันดวงอาทิตย์
ตาราไตตา-รา-ไตดอกบัว
ตฤกษ์ตรึกผู้ที่มีความสร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์
ตฤณตรินดอกหญ้า
ตฤบดีตริ-บอ-ดีผู้ที่มีความพอใจ
ตุลาตุ-ลาคันชั่ง หมายถึงความเที่ยง
ตรัยไตรสามชื่อคำอ่านความหมาย
ตุลธรตุน-ละ-ทอนผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
ตโมนุทตะ-โม-นุดผู้ที่ขจัดความมืด หมายถึง พร
ตชัสตะ-ชัดผู้ที่มีอำนาจ
ตเชลตะ-เชลผู้ที่อยู่ข้างผู้มีอำนาจ
ตรีศัลย์ตรี-สันลูกศร
ตรีนัยน์ตรี-ไนตาที่สาม
ตรีโลจน์ตรี-โลดพระศิวะ
ตติยตะ-ติ-ยะที่ 3
ตรีฝันตรี-ฝันความระลึกถึง
ตรีศรีตรี-สีความหมายบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

110 ชื่อจริงลูกชายตัว ด ชื่อมงคล เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรน

60 ชื่อจริงลูกสาวตัว ฉ ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ ไม่มีทางตกเทรนแน่นอน

ที่มา : 1, 2