55 ชื่อจริงลูกสาวตัว ญ ที่มีความหมาย ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อจริงลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อจริงให้กับลูกน้อยว 

 1318 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อจริงลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อจริงให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี วันนี้ทางเราเอา 55 ชื่อจริงลูกสาวตัว ญ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อมีอันไหนถูกใจจะเอาไปตั้งชื่อให้กับลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้าได้ มาดูกันเลย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ญ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ญ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาดายา-ดาผู้รู้
ญาณินทรยา-นิน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณินยา-นินผู้ที่มีความรู้
ญาติภัทรยาด-ติ-พัดเป็นผู้ที่ยินดีในหมู่พี่น้อง
ญาติกายา-ติ-กาญาติ
ญาดาพรยา-ดา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ญาตายา-ตาเป็นผู้ที่มีความรอบรู้
ญาณีพรยา-นี-พอนผู้ที่มีความรู้อันประเสริฐ
ญาธิปยา-ทิบผู้ที่สามารถเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญานิอรยา-นิ-ออนหญิงงามผู้มีความรู้
ญาปกายา-ปะ-กาผู้ให้ปัญญาความรู้
ญาติสรณ์ยาด-ติ-สอนผู้เป็นที่พึ่งพาของหมู่ญา


บทความที่เกี่ยวข้อง : 71 ชื่อจริงลูกชายตัว ญ ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ชื่อเป็นมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาสินียา-สิ-นีหญิงสาวผู้มีความรู้
ญาโนภาสยา-โน-พาดคำสอนที่ประกอบด้วยความรู้
ญานุจจัยยา-นุด-ใจสะสมความรู้ มีความรู้มาก
ญาราภรณ์ยา-รา-พอนมีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
ญาธิดายา-ทิ-ดาลูกสาวผู้มีความรู้
ญาณปัทม์ยา-นะ-ปัดผู้มีปัญญาดุจดั่งดอกบัว
ญาณวรรธน์ยา-นะ-วัดผู้ที่มีความเจริญด้วยความรู้
ญาณวารียา-นะ-วา-รีผู้ที่มีปัญญาในการพูด
ญาณภายา-นะ-พาแสงแห่งความรู้
ญาณภัคยา-นะ-พักผู้ที่มีความรู้และมีเกียรติ
ญาณสรณ์ยาน-นะ-สอนผู้มีความรู้ มีสมาธิปัญญา
ญาณอรยา-นะ-ออนหญิงงามผู้มีความรู้
ญาณวีร์ยา-นะ-วีผู้ที่มีความกล้าหาญและหยั่งรู้


ชื่อจริงลูกสาวตัว ญ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ญ ชื่อสิริมงคล ที่มความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาณัชยา-นัดผู้ที่สามารถให้ความรู้
ญาณสุภายาน-สุ-พาผู้ให้ปัญญาความรู้
ญาณัฐพรยา-นัด-พอนผู้ที่เกิดมาด้วยความประเสริฐ
ญาณวรยา-นะ-วอนผู้ที่มีความรู้ยอดเยี่ยม
ญาณัทยา-นัดผู้ที่สามารถให้ความรู้
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-ราผู้ที่มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณันธรยา-นัน-ทอนผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณสิริยา-นะ-สิ-ริผู้มีความรู้เป็นมงคลแก่ตน
ญาณาธิปยา-นา-ทิบเป็นผู้ใหญ่ด้วยความรู้
ญณัฐยะ-นัดผู้ที่มีความหยั่งรู้
ญณัฐพรยะ-นัด-พอนผู้หยั่งรู้ในความประเสริฐ
ญณัฐนันท์ยะ-นัด-นันผู้ที่มีความยินดีในความสุข
ญภายะ-พารัศมีดาวพระศุกร์


บทความที่เกี่ยวข้อง : 70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก เป็นสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาณธิปยา-นะ-ทิบผู้ที่มียิ่งใหญ่ในความรู้
ญาณทิพย์ยา-นะ-ทิบผู้ที่มีความรู้เป็นเลิศ,เก่งกาจ
ญาณปิติยาน-ปิ-ติผู้ที่มีความอิ่มเอิบใจ
ญดายะ-ดาผู้ที่มีความรู้มาก
ญัตติพรยัด-ติ-พอนข้อเสนออันประเสริฐ
ญาณพรยา-นะ-พอนผู้ที่สามารถรักษาความประเสริฐ
ญาณทัสนะยา-นะ-ทัด-สะ-นะผู้ที่มีปัญญาอันรู้แจ้ง
ญาณภัทรยา-นะ-พัดผู้ที่มีความงามพร้อมด้วยความรู้
ญาณตายา-นะ-ตาผู้ที่มีตาทิพย์
ญาณรัตน์ยา-นะ-รัดผู้ที่มีปัญญาหยั่งรู้ด้วยแก้
ญาณวดียาน-วะ-ดีผู้ที่มีความรู้
ญาณียา-นีเป็นผู้ที่มีความรู้
ญาณีภรณ์ยา-นี-พอนผู้มีความรู้เป็นเครื่องมือ
ญาณาพรยา-นา-พอนผู้ที่มีความรู้อันประเสริฐ
ญาณาธรยา-นา-ทอนผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญานธรยา-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ที่มา : 1, 2