100 ชื่อจริงลูกสาวตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกสาวตัว บ กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 100 ชื่อลูกสาวที่ขึ้นต้น 

 1119 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกสาวตัว บ กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 100 ชื่อลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ มาให้ได้ดูกันค่ะ เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังมองหาชื่อให้ลูกอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรดี ทางเราเลยเอาชื่องจริงลูกสาวตัว บ มาให้เป็นตัวเลือกในการเอาไปตั้งชื่อลูกกันค่ะ จะมีอันไหนดี ๆ ถูกใจ ๆ คุณพ่อคุณแม่บ้างมาดูกันเลยค่ะ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ง


ชื่อจริงลูกสาวตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
บงกชบง-กดดอกบัว
บงกชกรบง-กด-กอนมืองามดั่งดอกบัว
บงกชนุชบง-กด-นุดผู้งามดั่งดอกบัว
บงกชพรบง-กด-ชะ-พอนดอกบัวประเสริฐ
บงกชภัคบง-กด-พักเจริญดั่งดอกบัว
บงกชมาศบง-กด-มาดดอกบัวสีทอง
บงกชรัตน์บง-กด-รัดบัวแก้ว
บงกชรัศมิ์บง-กด-รัดรัศมีงามดั่งดอกบัว
บงกชลักษณ์บง-กด-ลักมีลักษณะงามดั่งดอกบัว
บงกชเพชรบง-กด-เพ็ดดอกบัวมีค่าดั่งเพชร
บงกรบง-กอนดอกบัว
บดินทร์บอ-ดินผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
บดีบอ-ดีผู้บังคับบัญชา เจ้านาย
บดีศรบอ-ดี-สอนนายผู้เป็นใหญ่
บรมัตถ์บอ-ระ-มัดประโยชน์อย่างยิ่ง
บรรณกรบัน-นะ-กอนผู้ทำหนังสือ
บรรณนนท์บัน-นะ-นนผู้ยินดีในตัวอักษร
บรรณพัชร์บัน-นะ-พัดผู้มีความรู้งามดั่งเพชร
บรรณพิชญ์บัน-นะ-พิดผู้มีความรู้ด้านหนังสือ
บรรณพิทย์บัน-นะ-พิดผู้มีความรู้ด้านหนังสือ
บรรณรตบัน-นะ-รดผู้ยินดีในหนังสือ , ผู้คง
บรรณรัตน์บัน-นะ-รัดมีความรู้ประเสริฐสุด
บรรณวัชรบัน-นะ-วัดเพรชคือหนังสือ
บรรณวัฒน์บัน-นะ-วัดมีความเจริญในเรื่องหนังสื
บรรณวิชญ์บัน-นะ-วัดผู้มีความรู้ด้านหนังสือ


ชื่อคำอ่านความหมาย
บรรณวิทิตบัน-วิ-ทิดผู้รู้ในเรื่องหนังสือ
บรรณสรณ์บัน-นะ-สอนผู้มีความรู้และมั่นคง
บรรณสิทธิ์บัน-นะ-สิดผู้มีความรู้ความสำเร็จ
บรรพกรบัน-พะ-กอนทำตามลำดับขั้นตอน
บรรพตบัน-พดภูเขา
บรรพธีบัน-พะ-ทีพระจันทร์
บรรยงก์บัน-ยงที่นอน
บรรยงภรณ์บัน-ยง-พอนผู้มีเครื่องประดับอันสวยง
บรรหารบัน-หานตรัสสั่ง
บริณตบอ-ริ-นดทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย
บริณัยบอ-ริ-ไนการแต่งงาน
บริธานบอ-ริ-ทานเครื่องแต่งตัว
บริรักษ์บอ-ริ-รักดูแล, รักษา
บวรบอ-วอนผู้ประเสริฐ
บวรกฤษฎิ์บอ-วอน-กริดฉลาดเป็นเลิศ
บวรกานต์บอ-วอน-กานผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บวรกิตติ์บอ-วอน-กิดผู้มีชื่อเสียงที่ประเสริฐ
บวรชนกบอ-วอน-ชะ-นกผู้ประเสริฐเหมือนพ่อ
บวรชัชบอ-วอน-ชัดนักรบผู้ยอดเยี่ยม
บวรชัยบะ-วอน-ไชชัยชนะที่ล้ำเลิศ
บวรทัตบอ-วอน-ทัดมีความดีล้ำเลิศ
บวรนันท์บอ-วอน-นันผู้มีความสุขล้ำเลิศ
บวรนิตย์บอ-วอน-นิดผู้ประเสริฐ
บวรพจน์บอ-วอน-พดนักพูดที่ดีเลิศ
บวรพลบอ-วอน-พนกำลังเลิศล้ำ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ง


ชื่อจริงลูกสาวตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
บวรพัฒน์บอ-วอน-พัดเจริญยอดเยี่ยม
บวรภพบอ-วอน-พบผู้เกิดในแผ่นดินอันประเสร
บวรภัคบอ-วอน-พักผู้มีโชคอันประเสริฐ
บวรรัชบอ-วอน-รัดผู้มีสมบัติอันประเสริฐ
บวรรัตน์บอ-วอน-รัดมีรัตนะอันประเสริฐ
บวรลักษณ์บอ-วอน-ลักผู้มีความลักษณะประเสริฐ
บวรวงศ์บอ-วอน-วงวงศ์ตระกูลที่ดีเลิศ
บวรวัจน์บอ-วอน-วัดมีคำพูดยอดเยี่ยม
บวรวิชบอ-วอน-วิดผู้มีความรู้ดีเลิศ
บวรวิชญ์บอ-วอน-วิดผู้ฉลาดล้ำเลิศ
บวรวิทย์บอ-วอน-วิดผู้มีความรู้ประเสริฐ
บวรศักย์บอ-วอน-สักมีความสามารถดีเลิศ
บวรสิทธิ์บอ-วอน-สิดผู้มีความสำเร็จดีเลิศ
บวรอาภาบอ-วอน-อา-พาความสว่างอันประเสริฐ
บังคลบัง-คนผู้ให้
บังอรสิริบัง-ออน-สิ-หริหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
บัญจรัตน์บัน-จะ-รัดผู้มีรัตนะทั้งห้า
บัญญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา
บัญญรัฐบัน-ยะ-รัดกฎเกณฑ์ของนักปราชญ์
บัญญวัตบัน-ยะ-วัดผู้มีปัญญา
บัญญวัติบัน-ยะ-วัดผู้มีปัญญา
บัญญวิตบัน-ยะ-วิดเป็นผู้มีปัญญา
บัญพนต์บัน-ยะ-พนผู้มีปัญญา
บัณฑรบัน-ทอนขาวงาม
บัณฑรนาคบัน-ทระ-นากช้างเผือก


ชื่อคำอ่านความหาย
บัณฑรวรรณบัน-ทระ-วันชื่อพลอยชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส
บัณฑิตบัน-ดิดผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญ
บัณฑิตย์บัน-ดิดความรอบรู้
บัณฑิตาบัน-ทิ-ตาผู้มีความรู้ดี
บัณฑุบัน-ทุสีเหลืองอ่อน
บัณฑุนาคบัน-ทุ-นากช้างเผือก
บัณฑูรบัน-ทูนคำสั่ง
บัณณรสบัน-นะ-รดวันเพ็ญ 15 ค่ำ
บัณทัตบัน-นะ-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน
บัณพรBANNAPHORNบัน-นะ-พอน
บันดลบัน-ดนทำให้บังเกิดขึ้น
บัลลพบัน-ลบแผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
บัวงามบัว-งามผู้ที่งดงามดั่งดอกบัว
บัวณัฐบัว-นัดดอกบัวของนักปราชญ์
บัวทิพย์บัว-ทิบดอกบัวที่วิเศษ
บัวบูชาบัว-บู-ชาดอกบัวที่นำขึ้นบูชาสิ่งศั
บัวรัศมิ์บัว-รัดผู้ที่งามเหมือนรัศมีของดอ
บัวลักษณ์บัว-ลักผู้ที่มีลักษณะงามดั่งดอกบ
บาจรีย์บา-จะ-รีผู้เบิกบาน
บาจิกาบา-จิ-กาแม่ครัว
บาจิกาพรบา-จิ-กา-พอนผู้ปรุงรสประเสริฐ
บุญงามบุน-งามผู้สมบูรณ์ด้วยความดี
บุญจงบุน-จงผู้ทำแต่ความดี
บุญจิตรบุน-ยะ-จิดจิตใจดีงาม
บุญชญาบุน-ชะ-ยาผู้มีบุญบารมี


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ด น่ารัก ๆ ความหมายดี ๆ ชื่อเพราะ ๆ เป็นมงคล

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกสาวด้วยการตั้งชื่อ

ที่มา : 1